Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Förslaget om att införa ett gränsförfarande: Hur stor inverkan har propositionen på säkerheten?

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 8.4.2024 12.26 | Publicerad på svenska 14.5.2024 kl. 13.04
Pressmeddelande 153

Lagförslaget om ändring av utlänningslagen och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ger en uppfattning om de viktigaste förslagen. I lagförslaget bedömdes även flera alternativ

Syftet med lagförslaget är att göra nödvändiga ändringar i utlänningslagen så att ett gränsförfarande enligt EU:s direktiv om asylförfaranden kan införas i Finland. Gränsförfarandet är ett asylförfarande där vissa ansökningar om internationellt skydd kan prövas medan sökandena under tiden för förfarandet befinner sig vid gränsen, i transitzonen eller i närheten av dessa. Genom propositionen revideras också bestämmelserna om påskyndat asylförfarande i utlänningslagen.

I lagförslaget beskrivs i korthet hur verksamhetsmiljön för Finlands migrations- och asylpolitik har förändrats på ett väsentligt sätt. Rådet anser att lagförslaget inte ger en tillräcklig uppfattning om hur förslaget påverkar säkerheten och å andra sidan hur stor inverkan propositionen har. Minskar till exempel antalet grundlösa asylansökningar i och med det nya förfarandet? Dessutom skulle propositionsutkastet kunna innehålla en beskrivning av vilka risker och utmaningar som kan vara förenade med att asylsökandens ursprungsland inte går med på att ta emot sina medborgare. 

Rådet anser att förslaget bör innehålla en beskrivning av hur snabbt asylansökningarna behandlas i nuläget och å andra sidan vilka utmaningar Migrationsverket har haft i fråga om att inte överskrida de maximala behandlingstider som anges i lagen. På så sätt får man en bättre uppfattning om hur mycket processen påskyndas och vilka risker det kan finnas i fråga om att följa behandlingstiderna.

Rådet anser det positivt att lagförslaget innehåller en beskrivning av konsekvenserna för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, såsom rörelsefriheten, barnets rättigheter och rättigheter att använda effektiva rättsmedel. I propositionen bör det finnas en kortfattad beskrivning av vilka konsekvenser det föreslagna förfarandet har i vardagen för personer i en utsatt ställning, såsom asylsökande och barn, jämfört med nuläget eller i förhållande till asylsökande som kommit över den inre gränsen. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett utlåtande om utkastet till proposition om ändring av utlänningslagen och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (projektnummer: SM033:00/2023). Inrikesministeriet lämnade propositionsutkastet till rådet per e-post den 22 mars 2024.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition följer anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning på ett nöjaktigt sätt. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.   

Mer information: Annika Collin, ledande sakkunnig, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 589, Meri Virolainen, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160 202 

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som lämnar utlåtanden om utkast till regeringens propositioner och konsekvensbedömningarna i dem.