Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Päästökauppalain merkittävyyttä Suomelle pitkällä aikavälillä tarkennettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 20.9.2023 10.32
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle päästökauppalaista. Lakiehdotuksessa on kuvattu hyvin ehdotuksen eri vaikutuksia, mutta pitkän aikavälin merkittävyyttä tulisi tarkentaa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi päästökauppalaki, jolla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu päästökauppadirektiivi. Esityksellä päästökauppalain soveltamisalaa laajennetaan kattamaan muun muassa meriliikenne. Lisäksi ehdotetaan otettavaksi käyttöön määräaikainen saaripoikkeus, jonka myötä matkustaja-aluksille ei muodostuisi päästöoikeuksien palauttamisvelvoitetta Ahvenanmaan ja Mannermaan välisten matkojen osalta vuoden 2030 loppuun saakka. 

Lakiehdotuksessa on kuvattu hyvin ehdotuksen eri vaikutuksia ja asian taustasta saa riittävän käsityksen. Lisäksi siinä on nostettu esille epävarmuuksia ja myös kielteisiä vaikutuksia. 

Arviointineuvosto katsoo, että lakiehdotuksessa tulee mahdollisuuksien mukaan arvioida tarkemmin esityksen yhteisvaikutuksia 55-valmiuspaketin muiden aihepiirin kannalta olennaisten ehdotusten kanssa. Voivatko ehdotukset olla joltakin osin päällekkäisiä ja lisätä toimijoiden raportointivelvollisuuksia? 

Lisäksi lakiehdotuksessa tulisi esittää suuntaa antava arvio Suomen pitkän aikavälin päästövähennyksistä tai esityksen merkittävyydestä päästövähennysten kannalta. Esitysluonnoksesta ei saa riittävää käsitystä, miten päästökauppalain soveltamisalan laajentaminen vaikuttaa pitkällä aikavälillä.

Esitysluonnoksesta saa käsityksen, että joillekin toimialoille tulee tulevien vuosien aikana erilaisia kustannuksia, mutta toisaalta ehdotus tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja potentiaalia erilaisiin innovaatioihin. Lakiehdotuksessa voisi kuvata tarkemmin, kuinka mittavia toimia varustamoiden tulee toteuttaa vuoteen 2030 mennessä saaripoikkeuksen jälkeiseen aikaan sopeutumiseksi. Voiko saaripoikkeus mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymistä?

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esityksen luonnoksesta päästökauppalaiksi sekä laiksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (hankenumero: TEM078:00/2022), jonka työ- ja elinkeinoministeriö toimitti arviointineuvostolle sähköpostitse 6.9.2023. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää hyvin lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Johtava asiantuntija Annika Collin, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 589  
Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.