Hoppa till innehåll

Rådet för bedömning av lagstiftningen
Det behövs mer detaljerad information om utsläppshandelslagens betydelse för Finland på lång sikt

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.9.2023 10.32
Nyhet

Rådet för bedömning av lagstiftningen har gett ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet om lagen om utsläppshandel. I lagförslaget beskrivs förslagets olika konsekvenser väl, men det bör ges mer detaljerad information om dess betydelse på lång sikt.

I propositionen föreslås en ny lag om utsläppshandel, som ska genomföra det ändrade utsläppshandelsdirektivet. Genom propositionen ska lagens tillämpningsområde utvidgas så att det också omfattar bland annat sjötransporterna. Dessutom föreslås att det införs ett tidsbegränsat ö-undantag som innebär att passagerarfartygen fram till utgången av 2030 inte har skyldighet att överlämna utsläppsrätter för resor mellan Åland och fastlandet. 

Lagförslaget beskriver förslagets olika konsekvenser väl och ger en tillräckligt god uppfattning om bakgrunden till ärendet. Dessutom lyfter det fram osäkerheter och även negativa konsekvenser. 

Rådet anser att lagförslaget i mån av möjlighet bör innehålla en mer detaljerad bedömning av propositionens samverkan med andra förslag i 55 %-paketet som är väsentliga med tanke på ämnesområdet. Kan förslagen till viss del överlappa varandra och öka aktörernas rapporteringsskyldigheter? 

Lagförslaget bör också innehålla en riktgivande bedömning av Finlands långsiktiga utsläppsminskningar eller av förslagets betydelse med tanke på utsläppsminskningarna. Utkastet till proposition ger inte en tillräcklig uppfattning om vilka konsekvenser utvidgningen av utsläppshandelslagens tillämpningsområde kommer att ha på lång sikt.

Av utkastet får man den uppfattningen att vissa branscher under de kommande åren kommer att få olika kostnader, men också att förslaget kommer att medföra nya affärsmöjligheter och potential för olika innovationer. Lagförslaget skulle kunna beskriva mer detaljerat hur omfattande åtgärder rederierna bör vidta före utgången av 2030 för att anpassa sig till den tid då undantaget för öar inte längre gäller. Kan undantaget möjliggöra uppkomsten av nya innovationer?

Utlåtandet av rådet för bedömning av lagstiftningen ges om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om utsläppshandel och till lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (projektnummer: TEM078:00/2022), som arbets- och näringsministeriet lämnade till rådet per e-post den 6 september 2023. 

Rådet anser att regeringens utkast till proposition uppfyller kraven i anvisningarna om konsekvensbedömning vid lagberedning väl. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition kompletteras i enlighet med rådets utlåtande innan propositionen lämnas till riksdagen.  

Mer information: Ledande sakkunnig Annika Collin, sekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen tfn 0295 160 589  Bedömningsråd Meri Virolainen, generalsekreterare för rådet för bedömning av lagstiftningen tfn 0295 160 202.

Rådet för bedömning av lagstiftningen är ett självständigt och oberoende organ som ger utlåtanden om utkast till regeringspropositioner och konsekvensbedömningarna i dem.