Fossiilittoman liikenteen tiekartta

LVM050:00/2019 Kehittäminen

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM050:00/2019

Asianumerot VN/9996/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2019 – 31.12.2022

Asettamispäivä 1.11.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Keino Laaditaan fossiilittoman liikenteen tiekartta

Tavoitteet ja tuotokset

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelun tueksi. Työryhmän tehtävänä on tunnistaa yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Työryhmän työn pohjalta ministeriössä laaditaan tiekartta, jossa on tunnistettu sekä keskeiset toimenpiteet että niiden kustannukset ja muut vaikutusarviot. Työryhmän loppuraportti julkaistiin 27.10.2020 ja se on saatavissa osoitteessa https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162516. Julkistuswebinaarin tallenne löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=v6EP0xbtZUY. Työryhmän toimikausi päättyi 30.10.2020.

Työryhmän tulee työssään arvioida muun muassa ruuhkamaksujen käyttöönottoa ja liikenteen päästökaupan kehittämistä liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi työryhmän tulee arvioida kestävästi tuotettujen biopolttoaineiden riittävyyttä liikenteessä sekä niiden suuntaamista erityisesti raskaaseen kalustoon ja lentoliikenteeseen. Työn yhteydessä on kehitettävä myös liikenteen päästömittaristoja verotuksen ja muiden toimenpiteiden pohjaksi.

Kotimaan liikenteen ohella tiekartan tulee sisältää päästövähennystavoitteet ja –toimet myös Suomessa toimivan kansainvälisen liikenteen osalta.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta on samalla myös liikennesektorin toimialakohtainen tiekartta, johon on mahdollista koota liikenteen eri toimialojen mahdolliset päästövähennyssitoumukset. Tiekarttatyö on mahdollisuuksien mukaan sovitettava yhteen muiden käynnissä olevien, eri toimialoja koskevien vähähiilitiekarttojen valmistelun kanssa.

Tiivistelmä

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Tiekartassa esitetään keinot, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä.

Lähtökohdat

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella luodaan tiekartta fossiilittomaan liikenteeseen. Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Liiken-teen päästövähennystavoitteiden tulee vastata tähän tavoitteeseen. Suomi vähintään puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tämä on askel kohti hiiletöntä liikennettä.

Liikenteen ilmastopolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita ja toimenpiteitä on kartoitettu eräissä tutkimushankkeissa (esim. PITKO 2017) sekä Liikenteen ilmastopoliittisen työryhmän (IL-MO45) loppuraportissa (2018). Liikenteen pitkän aikavälin tavoitteista ja toimenpiteistä ei kuitenkaan vielä ole tehty varsinaisia linjauksia valtioneuvostotasolla. Myös liikenteen vuoden 2030 päästövähennystavoitteen saavuttaminen vaatii vielä lisätoimenpiteitä. Siksi tarvitaan fossiilittoman liikenteen tiekartta.