Färdplan för fossilfria transporter

LVM050:00/2019 Projekt

Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marin ska det under denna regeringsperiod skapas en färdplan för fossilfria transporter. I färdplanen presenteras metoder för att halvera växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken och transporterna fram till 2030 och metoder med hjälp av vilka nollutsläpp från trafiken och transporterna kan bli verklighet före 2045.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM050:00/2019

Ärendenummer VN/9996/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.11.2019 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 1.11.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod En färdplan för fossilfria transporter utarbetas

Mål och resultat

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp till stöd för beredningen av färdplanen för fossilfria transporter.
Arbetsgruppen har till uppgift att som grund för det samhälleliga beslutsfattandet identifiera metoder genom vilka växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken och transporterna kan halveras fram till 2030 och med hjälp av vilka nollutsläpp från trafiken och transporterna kan bli verklighet före 2045. Utifrån arbetsgruppens arbete utarbetas vid ministeriet en färdplan där både de viktigaste åtgärderna och kostnaderna för dem och andra konsekvenser av de olika åtgärderna har identifierats.

Arbetsgruppen ska i sitt arbete bland annat utvärdera införandet av trängselavgifter och utvecklandet av handeln med utsläppsrätter för trafiken i syfte att minska utsläppen från trafiken. Arbetsgruppen ska dessutom utvärdera tillräckligheten av hållbart producerade biobränslen inom trafiken och hur de kan riktas särskilt till tunga fordon och flygtrafik. I samband med arbetet måste man också utveckla utsläppsindikatorer för trafiken som grund för beskattningen och andra åtgärder.

Utöver för den inhemska trafiken ska färdplanen också innehålla mål och åtgärder för minskning av utsläpp i fråga om internationell trafik i Finland.

Färdplanen för fossilfria transporter är samtidigt också en sektorspecifik färdplan för trafiksektorn, där det är möjligt att samla eventuella åtaganden om utsläppsminskning inom olika trafiksektorer. Arbetet med färdplanen ska i mån av möjlighet samordnas med beredningen av andra pågående färdplaner för koldioxidsnålhet inom olika branscher.

Sammandrag

Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marin ska det under denna regeringsperiod skapas en färdplan för fossilfria transporter. I färdplanen presenteras metoder för att halvera växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken och transporterna fram till 2030 och metoder med hjälp av vilka nollutsläpp från trafiken och transporterna kan bli verklighet före 2045.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för Sanna Marin ska det under denna regeringsperiod skapas en färdplan för fossilfria transporter. Enligt regeringsprogrammet ska Finland vara klimatneutralt 2035. Målen för att minska utsläppen från trafiken och transporterna ska motsvara detta mål. Minimum är att Finland ska halvera de inhemska trafikutsläppen fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå. Detta är ett steg mot koldioxidfria transporter.

De långsiktiga målen och åtgärderna inom klimatpolitiken inom transportsektorn har kartlagts i vissa forskningsprojekt (t.ex. PITKO 2017) samt i slutrapporten av arbetsgruppen för klimatpolitiken inom transportsektorn (ILMO45) (2018). Några egentliga riktlinjer för de långsiktiga målen och åtgärderna inom transportsektorn har dock ännu inte dragits upp på statsrådsnivå. Även uppnåendet av utsläppsminskningsmålet för 2030 inom trafik- och transportsektorn kräver ytterligare åtgärder. Därför behövs färdplanen för fossilfria transporter.