Päätökset

Päätössivuilla julkaistaan valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn asialistat sekä tiedot tulevien istuntojen ajankohdista. Istuntojen jälkeen julkaistaan päätökset liitteineen sekä ministeriöiden tiedotteita tärkeimmistä päätöksistä.

Suomi lähettää jälleen lisää puolustustarvikeapua Ukrainaan

4.7.2022 18.15
PLM
Tasavallan presidentti on tänään 4.7.2022 valtioneuvoston esityksestä päättänyt, että Suomi lähettää Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua. Kyseessä on jo seitsemäs puolustustarvikeavun lähetys Suomelta Ukrainalle.

Ilmasto- ja energiastrategia selontekona eduskuntaan – Strategia on toimintaohjelma, jolla saavutetaan hiilineutraalius 2035

30.6.2022 14.12
TEM
Ilmasto- ja energiastrategian 2035 -planssi
Valtioneuvosto lähetti 30.6.2022 kansallisen ilmasto- ja energiastrategian selontekona eduskuntaan. Strategia on kokonaisvaltainen keskipitkän aikavälin toimintaohjelma, jolla Suomi täyttää EU:n vuoden 2030 velvoitteet ja saavuttaa kansallisen 2035 ilmastotavoitteen Se kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästöt päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektorilla sekä maankäyttösektorin ja muiden alojen hiilinielut.

Ministereiden lomat vahvistettiin

30.6.2022 14.05
VNK
Valtioneuvosto vahvisti 30. kesäkuuta valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat kesällä 2022.

Rikosrekisteritietojen vaihtoa tehostetaan EU:ssa

30.6.2022 13.51
OM
Eurooppalaista rikosrekisteritietojärjestelmää tehostetaan EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten osalta. Hallitus esittää kansalliseen lainsäädäntöön muutoksia, joita EU:n rikosrekisteritietojärjestelmää (ECRIS) koskeva EU-asetus edellyttää.

Nuorisolakiin esitetään uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta

30.6.2022 13.26
OKM
Hallitus esittää nuorisolakia muutettavaksi. Esityksessä valtionapukelpoisuuden hyväksymistä koskevia säännöksiä tarkennetaan ja valtionavustuksen myöntämistä koskevia perusteita selkeytetään. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta.

YVA-menettelyä edellyttävien voimajohto- ja kaasuputkihankkeiden lunastuslupamenettelyyn muutoksia

30.6.2022 13.56
TEM
Hallitus esittää eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annettuun lakiin (lunastuslupalaki) muutoksia, joilla täydennetään ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa.

Hallituksen esitys Genomikeskuksen perustamisesta eduskuntaan 

30.6.2022 13.38
STM
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Genomikeskuksesta ja sen tehtävistä. Genomikeskuksen tehtävänä olisi toimia kansallisena asiantuntijaviranomaisena ihmisen geneettisen tiedon käsittelyä ja terveyteen liittyviä geneettisiä analyysejä koskevissa asioissa.

Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki

30.6.2022 13.27
OKM
Hallitus esittää, että evankelis-luterilaiselle kirkolle säädettäisiin uusi kirkkolaki, joka korvaisi voimassa olevan kirkkolain. Esityksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa kirkkolainsäädäntöä nykyistä johdonmukaisemmaksi ja selkeämmäksi, ja näin tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa.