Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2020/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sähköisen viestinnän käsittely lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi)

U 50/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Piia Nyström, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342969
Asia
Asetusehdotuksella (KOM 2020/568/EU) säädettäisiin tilapäinen rajattu poikkeus sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin sääntelystä. Asetusta sovellettaisiin tilanteissa, joissa numeroista riippumattomien henkilöiden välisten viestintäpalveluiden tarjoajat käsittelevät sähköistä viestintää lasten seksuaalisen hyväksikäytön tai sitä koskevan materiaalin havaitsemiseksi, poistamiseksi ja viranomaisten tai lastensuojelujärjestöjen tietoon saattamiseksi. Sähköisen viestinnän käsittely tapahtuisi teknologisin menetelmin ja sen olisi täytettävä asetusehdotuksessa määritellyt varsin tiukat ehdot. Ehdotuksen taustalla on eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön (ns. teledirektiivin) voimaantulo 21.12.2020, jonka jälkeen numeroista riippumattomien viestintäpalvelujen tarjoajat eivät voi enää käsitellä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältävää materiaalia, ellei asiasta ole erikseen säädetty jäsenmaissa.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Määräaikaisen asetuksen nojalla numeroista riippumattomat viestintäpalvelut saisivat jatkaa nykyistä, lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseen tähtäävää, toimintaansa siihen asti, kunnes komissio antaa asiassa pysyvän lainsäädäntöehdotuksen. Suomessa ehdotetun sääntelyn soveltaminen jäisi todennäköisesti vähäiseksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen