Hallituksen esitys LVM/2020/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 1.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 137/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Kimmo Kiiski, Liikenneneuvos p.029 5342304
Asia

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tartuntatautilakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin uudet väliaikaiset säännökset eräistä toimenpiteistä, joilla pyritään estämään covid-19 -epidemian leviämistä Suomessa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2020 ja ne olisivat voimassa 31.12.2021 saakka. Tartuntatautilaissa säädettäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimivallasta tehdä päätös siitä, että Suomeen saapuvalla matkustajalla on maahan saapuessaan oltava mukanaan aikaisintaan 72 tuntia ennen saapumista hänelle myönnetty testitodistus tai laillistetun lääkärin todistus sairastetusta, mutta parantuneesta ja laboratoriovarmistetusta covid-19 taudista. Todistuksella varmistettaisiin, että maahan saapuvalla ei ole covid-19 tautia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksestä kävisi ilmi ne maat tai niiden alueet, joista saapuviin henkilöihin velvollisuutta sovellettaisiin. Tartuntatautilaissa säädettäisiin niistä menettelyistä, jotka koskisivat henkilöitä, joilla ei ole mukanaan vaadittua todistusta. Siinä säädettäisiin myös henkilöistä, jotka on vapautettu velvollisuudesta esittää todistus. Lisäksi mahdollistettaisiin se, että jos henkilön tarkoitus olisi oleskella Suomessa enintään 72 tuntia ja hänellä olisi mukanaan testitodistus, karanteenia ei määrättäisi eikä uutta testiä edellytettäisi. Rajatarkastuksessa todistus tai selvitys olisi esitettävä rajatarkastusviranomaiselle. Myös kunnan tartuntatautien vastustamistyöstä vastaava viranomainen valvoisi, että henkilöllä olisi mukanaan edellytettävät asiakirjat. Liikenteen palveluista annetussa laissa säädettäisiin Liikenne- ja viestintävirastolle tehtäväksi antaa päätös, jolla kuljetuspalvelun tarjoaja, joka liikennöi Suomeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksessä yksilöidystä maasta tai alueelta, velvoitettaisiin avustamaan maahantuloa koskevien tietojen välittämisessä matkustajille. Kuljetuspalvelun tarjoajan tulisi kohtuudella huolehtia, että kyseiset tiedot annetaan matkustajille. Liikenne- ja viestintävirasto valvoisi päätöksen noudattamista.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä pyrittäisiin lisäämään ihmisten luottamusta matkustamisen terveysturvallisuuteen. On arvioitu, että jos Suomeen saapuvan henkilön hankkimalla todistuksella negatiivisesta testituloksesta voidaan estää covid-19-taudin leviämistä Suomessa, sillä olisi myönteisiä vaikutuksia myös muille aloille kuin kuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille. Ehdotetulla lainsäädännöllä nähdään olevan kokonaisuutena matkustusta lisäävää vaikutusta ja siten myönteistä vaikutusta kuljetuspalvelun tarjoavien yritysten liikevaihtoon. Esityksessä ehdotetut toimenpiteet ja toimivaltuuksien käyttö lisäisivät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviä ja resurssitarpeita yhteensä noin yhden henkilötyövuoden verran.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen