Hallituksen esitys SM/2020/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 235/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Poliisijohtaja Hannele Taavila, p. +358 295 488 568

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä. Laissa annettaisiin räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset. Lailla kumottaisiin räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annettu laki. Uusi laki vastaisi pitkälti voimassa olevaa lakia mutta se sisältää tiettyjä asetuksessa edellytettyjä tarkennuksia. Lisäksi esityksessä ehdotetaan lisättäviksi rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettuun lakiin ja rikosrekisterilakiin säännökset menettelystä lähtöaineluvan hakijan taustan tarkistamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.2.2021, kun asetuksen soveltaminen alkaa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: EU:n asetusta täydentävästä sääntelystä aihetuvat lisämenot kohdistuvat poliisiin, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon sekä Oikeusrekisterikeskukseen. Kustannukset eivät ole merkittäviä ja ne katetaan lupatuotoilla tai nykyisen kehysrahoituksen puitteissa. VAIKUTUKSET TURVALLISUUTEEN: Ehdotus lisäisi lähtöaineluvanhakijan tunnistamisen varmuutta. Lisäksi se rajoittaisi nykyistä enemmän kuluttajien pääsyä tiettyihin räjähteiden lähtöaineisiin. Ehdotuksella vaikutetaan siten turvallisuuteen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.