Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan unionin kehyksen uudistamisesta (uudelleenlaadittu energiaverodirektiivi)

U 56/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Leo Parkkonen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530372
Asia
Direktiiviehdotuksella KOM (2021)563 lopullinen uudistettaisiin nykyistä energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevaa yhteisön kehyksen uudistamisesta annettua neuvoston direktiiviä 2003/96/EY osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja siihen sisältyvää ilmastopoliittista 55-valmiuspakettia. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että energiatuotteiden ja sähkön verotus heijastaisi paremmin tuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksia, millä edistettäisiin siirtymää fossiilista polttoaineista puhtaampaan energiaan. Direktiiviehdotuksen mukaan nykyisestä energiatuotteiden määräperusteisesta verotuksesta siirryttäisiin energiasisältöperusteiseen veromalliin, mikä poistaisi tiettyjen tuotteiden, kuten biopolttoaineiden, epäedullisen verokohtelun fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Direktiivin soveltamisalaa laajennettaisiin nykyisen direktiivin mukaan verotettavien liikenne- ja lämmityspolttoaineiden sekä sähkön kanssa kilpaileviin tuotteisiin. Direktiivin soveltamisalaan tulisivat vety, turve ja useat biomassaan perustuvat kiinteät polttoaineet. Fossiilisten polttoaineiden verotukia ehdotetaan poistettaviksi. Nykyisestä poiketen direktiiviin ei enää sisältyisi mahdollisuutta soveltaa tietyssä ammattiliikenteessä käytettävään dieselöljyyn alennettua veroa, joten kaikki dieselöljy olisi verotettava samalla tavalla. Ehdotuksen mukaan lento- ja vesiliikenteen polttoaineiden pakottavasta verovapaudesta luovuttaisiin. Nykyistä verorakennetta uudistettaisiin ryhmittelemällä energiatuotteet ja sähkö neljään veroluokkaan niiden ympäristöominaisuuksien perusteella ja ottamalla käyttöön veroluokan sisällä yhtenäinen verotaso. Jäsenvaltioiden olisi noudatettava verotuksessaan edellä mainittua uudistettua luokittelua ja luokan sisällä yhtenäistettyjä verotasoja.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
TALOUDELLISET Suomen näkökulmasta vähimmäisverokantoihin ei ehdoteta merkittäviä muutoksia, joten vaikutukset Suomen energiaverotukseen olisivat tältä osin lähtökohtaisesti vähäisiä. Merkittävämpiä vaikutuksia olisi ehdotetulla veroluokkien porrastuksella ja velvoitteella soveltaa samaa verotasoa veroluokkien sisällä ja luokkien välillä. Ehdotus rajoittaisi mahdollisuuksia asettaa energiaverotasoja vapaasti vähimmäisverotasojen yläpuolella. Bensiinin ja dieselin verokannat tulisi yhdistää, samoin sähkön ja kehittyneiden biopolttoaineiden. Merkittävä muutos olisi myös edellytys yhtenäistää turpeen verotaso kivihiilen ja muiden fossiilisten lämmityspolttoaineiden kanssa ilman siirtymäaikaa. Verotasoja ei voisi myöskään porrastaa elinkeinoelämän ja kuluttajien välillä, joskin energiaintensiivisen teollisuuden verotuet olisivat mahdollisia. Verotuottovaikutukset riippuisivat kansallisista ratkaisuista, mutta verokantojen yhtenäistämiseen voi liittyä riskejä verotuottojen vähentymisestä. EU:n sisäisessä lento- ja meriliikenteessä käytettyjen polttoaineiden sisällyttäminen energiaverotuksen piiriin lisäisi Suomen verotuottoja ja sillä voisi olla vaikutusta liikennemääriin ja liikennöintiyhteyksiin. Raideliikenteessä käytettävää sähköä voitaisiin verottaa ehdotetulla vähimmäisverotasolla, joka olisi maltillinen. YMPÄRISTÖ JA LAINSÄÄDÄNTÖ Johtuen Suomen energiankulutusrakenteesta, edistyksellisestä energiaverorakenteesta ja korkeista verotasoista, komission arvioimat direktiiviehdotuksen vaikutukset vuoteen 2035 mennessä Suomen kasvihuonekaasupäästöihin ovat vähäiset (noin puoli prosenttia), vain alle kolmanneksen EU:n keskiarvoon verrattuna, verrattuna tilanteeseen, jossa direktiiviuudistusta ei tehtäisi. Ehdotus edellyttäisi Suomessa energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamista monilta osin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen