Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/166

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 129/2021 vp; EV 208/2021 vp)

HE 129/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Eva Ojala, p. +358 295 163 201

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
 3. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
 5. Laki varhaiskasvatuslain 12 ja 15 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 12 och 15 § i lagen om småbarnspedagogik
 7. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 9 ja 20 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 9 och 20 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
 9. Laki työsopimuslain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av arbetsavtalslagen
 11. Laki merityösopimuslain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal
 13. Laki vuosilomalain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av semesterlagen
 15. Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av semesterlagen för sjömän
 17. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 38 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 38 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 19. Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 4 luvun 8 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 3 kap. 4 § och 4 kap. 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 21. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare
 23. Laki sotilasavustuslain 5 ja 11 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 5 och 11 § i militärunderstödslagen
 25. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
 27. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om pension för företagare
 29. Laki merimieseläkelain muuttamisesta
 30. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
 31. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 59 a §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 59 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare
 33. Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
 34. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
 35. Laki kansaneläkelain 34 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 34 § i folkpensionslagen
 37. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 12 § i lagen om främjande av integration
 39. Laki valtion virkamieslain 25 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 25 § i statstjänstemannalagen
 41. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 19 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän
 43. Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 14 § i lagen om militär krishantering
 45. Laki Pelastusopistosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 29 § i lagen om Räddningsinstitutet
 47. Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 30 § i lagen om Polisyrkeshögskolan
 49. Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 39 och 41 § i universitetslagen
 51. Laki ammattikorkeakoululain 29 ja 30 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 29 och 30 § i yrkeshögskolelagen
 53. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 96 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 96 § i lagen om yrkesutbildning
 55. Laki lukiolain 23 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 23 § i gymnasielagen
 57. Laki oppivelvollisuuslain 7 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 7 § i läropliktslagen
 59. Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 17 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
 61. Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 4 § i lagen om alterneringsledighet
 63. Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 7 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.