Hallituksen esitys STM/2022/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.9.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 127/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aki Lindén

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen, p. 029 5163215

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi toimeentulotuesta annettua lakia, sosiaalihuoltolakia, kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia ja kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia. Esityksen tavoitteena on parantaa erityisesti sosiaalihuollon ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden asemaa toimeentulotuen hakijoina. Esitykseen sisältyy säännökset muun muassa asiakkaan oikeudesta henkilökohtaiseen palveluun, toimeentulotukiasioita koskevasta Kansaneläkelaitoksen ja hyvinvointialueen yhteistyöstä sekä sosiaalihuollon lausunnosta. Lisäksi lain rakennetta ehdotetaan muutettavaksi. Esitykseen sisältyy myös muutokset, jotka aiheutuvat siitä, että sosiaalihuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia julkiseen talouteen. Esitys tiivistää yhteistyötä Kansaneläkelaitoksen ja hyvinvointialueiden välillä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.