Valtioneuvoston päätös SM/2022/86

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.12.2022 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Kukka Krüger, p. 029 5488270

Asia

Ulkomaalaislain 93 §:n mukaan valtioneuvosto voi yleisistunnossaan päättää ulkomaalaisten ottamisesta Suomeen erityisellä humanitaarisella perusteella tai kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi. Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi on valmisteltu yhteistyössä sisäministeriön, ulkoministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Päätöksessä esitetään, että Suomi ottaa yhtensä enintään 175 todennäköisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa turvapaikanhakijaa tilapäisen ja vapaaehtoisen yhteisvastuumekanismin puitteissa osana Euroopan unionin maahanmuutto- ja turvapaikkauudistuksen edistämistä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää, että Suomi ottaa yhteensä enintään 175 turvapaikanhakijaa, jotka ovat todennäköisesti kansainvälisen suojelun tarpeessa. Hakijoita voidaan vastaanottaa Välimeren alueen Euroopan unionin ulkorajavaltioista osana Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisiä tilapäisiä ja vapaaehtoisia yhteisvastuutoimia

Vaikutukset

Taloudellisiin vaikutuksiin vaikuttavat erityisesti hakijoiden ikä, mahdolliset erityistarpeet, hakemusten käsittelynopeus ja aika, jonka hakijat ovat vastaanottopalvelujen piirissä. Kustannuksia tulee erityisesti maahantulon, vastaanoton, turvapaikkahakemusten käsittelyn, ja kotoutumisen edistämisen osalta. Arviolta esimerkiksi sadan aikuisen turvapaikanhakijan maahantulon, vastaanottopalvelujen, turvapaikkahakemuksen käsittelyn (ml. käännös- ja tulkkausmenot) kustannukset Maahanmuuttovirastossa olisivat 1 650 000 euroa. Sadan aikuisen siirtyminen kotoutumislain mukaisten kustannusten korvausten piiriin merkitsee yhteensä noin 4 miljoonan euron kokonaiskustannuksia. Kustannukset voidaan kattaa turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ja hakemusten käsittelyyn valtion talousarviossa vuodelle 2022 budjetoiduista varoista sekä julkisen talouden suunnitelmassa vuodelle 2023 varatuista varoista.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.