Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/132

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.12.2022 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta (HE 181/2022 vp; EV 137/2022 vp)

HE 181/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kaisu Harju-Kolkka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5163245
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen