Talousneuvoston tehtävät ja kokoonpano

Talousneuvosto on pääministerin johdolla toimiva hallituksen, tärkeimpien etujärjestöjen ja Suomen Pankin välinen yhteistyöelin. Se tarkastelee Suomen menestymisen kannalta keskeisiä talous- ja yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä.

Talousneuvosto pyrkii luomaan yhteistä tilannekuvaa sekä vahvistamaan ja syventämään talouspoliittisia päätöksiä edeltävää laaja-alaista ja analyyttista keskustelua talouden kasvu-, tasapaino- ja rakennekysymyksistä.

Talousneuvosto toimii myös keskustelufoorumina hallituksen, Suomen Pankin ja etujärjestöjen välillä Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Suomen talousneuvosto osallistuu EU-maiden talousneuvostojen väliseen yhteistyöhön.

Talousneuvoston toiminta perustuu sitä koskevaan lakiin ja asetukseen, jossa sen tehtävät on määritelty:

  1. tarkastella tutkimusten ja selvitysten pohjalta maan talouden ja taloudellisen toimintaympäristön tilaa, rakennetta ja kehityssuuntia sekä talouspolitiikkaa; 
  2. keskustella tasapainoisen taloudellisen kehityksen edistämisestä kansallisesti ja Euroopan unionin tason toimin ottaen huomioon tuotannon kasvun, työllisyyden, julkisen talouden tasapainon sekä yksilöiden, alueiden ja sukupolvien välisen tulonjaon;
  3. jakaa informaatiota euroalueen yhteisestä rahapolitiikasta; 
  4. edistää toimialaansa kuuluvista asioista käytävää laajempaa yhteiskunnallista keskustelua sekä
  5. tehdä toimialansa kansainvälistä yhteistyötä, erityisesti pitää yhteyttä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan sekä vastaaviin kansallisiin neuvostoihin ulkomailla.

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa pois lukien kesäkuukaudet. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin. Talousneuvostossa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Talousneuvosto asetetaan hallituskaudeksi. Neuvostoon kuuluvien ministerien toimikausi on sidottu valtioneuvoston jäsenyyteen.

Jäsenet ja sihteeristö

Puheenjohtajana toimivan pääministerin lisäksi talousneuvostoon kuuluu 11–21 valtioneuvoston nimeämää jäsentä, joista osa on myös valtioneuvoston jäseniä.

Talousneuvosto asetetaan, valtioneuvoston jäseniä lukuun ottamatta, hallituskaudeksi. Valtioneuvoston jäsenet kuuluvat talousneuvostoon enintään sen ajan, jonka he toimivat valtioneuvoston jäseninä.

Puheenjohtaja

pääministeri Petteri Orpo

Varapuheenjohtaja

valtiovarainministeri Riikka Purra

Jäsenet

puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah
sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen
opetusministeri Anna-Maja Henriksson
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen
toimitusjohtaja Markku Jalonen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
toimitusjohtaja Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto ry
puheenjohtaja Maria Löfgren, AKAVA ry
puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen
johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, Suomen Pankki
puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät ry
liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
elinkeinoministeri Wille Rydman
työministeri Arto Satonen
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio

Pysyvät asiantuntijat

valtiosihteeri Risto Artjoki, valtioneuvoston kanslia
valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, valtiovarainministeriö

Talousneuvoston sihteeristö

Talousneuvoston sihteeristö auttaa toteuttamaan talousneuvoston toiminta-ajatusta. Sihteeristö valmistelee talousneuvoston kokoukset, organisoi ja osin toteuttaa talousneuvostoa varten laadittavat tutkimukset ja selvitykset. Se pitää yhteyttä taloudellista tutkimus- ja selvitystyötä tekeviin viranomaisiin, laitoksiin ja järjestöihin sekä muiden maiden talous- ja sosiaalineuvostoihin, seuraa talouspolitiikkaa sekä suorittaa muut talousneuvoston puheenjohtajan antamat tehtävät.

Talousneuvoston sihteeristö toimii valtioneuvoston kansliassa.

Yhteystiedot

Pekka Sinko, talousneuvoston pääsihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160189   Sähköpostiosoite:


Iiris Koskela-Näsänen, tutkimussihteeri 
valtioneuvoston kanslia, Strategiaosasto, Yhteiskuntapolitiikan suunnitteluyksikkö Puhelin:0295160183   Sähköpostiosoite: