Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Arviointineuvosto taloudellista työnantajaa koskevasta sääntelystä: sääntelyn ymmärrettävyyteen panostettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.7.2022 9.38
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle hallituksen esityksen luonnoksesta taloudellista työnantajaa koskevaksi lainsäädännöksi. Taloudellista työnantajaa koskeva esitysluonnos on aiheeltaan vaikeaselkoinen. Esityksestä ei saa riittävää käsitystä, mitä nykytilan ongelmaa sillä ratkotaan. Puutteellinen nykytilan kuvaus heijastuu myös vaikutusten arviointeihin.

Esityksen mukaan tuloverolakiin lisättäisiin uusi säännös taloudellisesta työnantajasta. Taloudellisella työnantajalla tarkoitetaan työn teettäjää, jolle ulkomaisen työnantajan palveluksessa oleva työntekijä työskentelee vuokrattuna tai muutoin käyttöön luovutettuna siten, että työsuoritusta on pidettävä erottamattomana osana työn teettäjän Suomessa harjoittamaa toimintaa.

Lisäksi säädettäisiin ulkomaisesta työnantajasta, jolla tarkoitetaan rajoitetusti verovelvollista henkilöä tai yhteisöä sekä ulkomaista yhteisöä, jolla ei ole Suomessa kiinteää toimipaikkaa, sekä muuta ulkomaista oikeushenkilöä. Tuloverolakia muutettaisiin lisäksi siten, että Suomesta saatuna tulona pidettäisiin taloudelliselle työnantajalle työskentelystä saatua palkkatuloa tietyin poikkeuksin. 

Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset ovat vaikeasti ymmärrettävissä. Arviointineuvosto pitää ongelmallisena, että tarve lainmuutokselle jää epäselväksi ja verosääntelyyn vähemmän perehtynyt lukija joutuu tekemään paljon työtä, jotta saa käsityksen esityksen sisällöstä. Lakiehdotuksen tavoitteiden kuvaamisessa tulisi keskittyä olennaiseen ja kuvata napakammin taloudellisen työnantajan käsitteen olevan keino, jolla pyritään estämään veronkiertoa ja kohtelemaan erilaisia työnantajia ja tulonsaajaryhmiä tasapuolisesti. Esitysluonnoksen tavoitteet ja keinot hukkuvat verosääntelyn ja hallintoprosessien yksityiskohtiin.

Arviointineuvosto katsoo, että hallitusohjelman melko tarkka kirjaus on rajoittanut virkamiesvalmistelun mahdollisuuksia arvioida vaihtoehtoja ja sääntelyn tarvetta. Lakiehdotuksessa ei juuri käsitellä muita vaihtoehtoja tavoitteen saavuttamiseksi. Vaihtoehtojen kuvaus keskittyy nykyisen ehdotuksen yksityiskohtiin. Lakiluonnoksessa ei käsitellä esimerkiksi vaihtoehtoa, että nykytila säilytettäisiin.

Lakiehdotuksen kustannusten ja hyötyjen kuvaus on puutteellinen. Lakiehdotuksesta ei pysty päättelemään, ovatko esityksen tosiasialliset hyödyt kustannuksia suurempia. Yritysten, viranomaisten ja työntekijöiden sääntelytaakkaa on käsitelty ohuesti, jolloin esityksen sääntelytaakan suuruusluokasta ei saa käsitystä. Lakiehdotuksesta ei ilmene, onko sääntelytaakalle jokin hyväksyttävä peruste: esimerkiksi riski siitä, että Suomessa yritettäisiin välttää laajamittaisesti veroja työskentelemällä näennäisesti ulkomaisen työnantajan lukuun.

Lakiehdotuksessa vaikutukset staattisiin verotuottoihin on laskettu huolellisesti ja verotuotto-odotus ilmaistu vaihteluväleillä. Myös laskelmien epävarmuuksia on kuvattu, mikä on myönteistä.
Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto liittyy hallituksen esitysluonnokseen taloudellista työnantajaa koskevaksi lainsäädännöksi (hankenumero: VM070:00/2020).

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos on puutteellinen säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeen näkökulmasta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.
 

 
Sivun alkuun