Hyppää sisältöön

Hallitus teki periaatepäätöksen hybridistrategian toteuttamisesta rajaliikenteessä ja matkustamisessa

liikenne- ja viestintäministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.9.2020 11.17
Tiedote 573/2020

Hallitus on tehnyt istunnossaan 11. syyskuuta periaatepäätöksen uudesta toimintamallista hybridistrategian toteuttamiseksi rajaliikenteessä ja matkustamisessa. Toimintamallin avulla voidaan purkaa maahantulon rajoituksia ja samalla torjua koronapandemiaa rajoilla.

Uusi raja-arvo 25/100 000 asukasta edellisen kahden viikon kuluessa

Hallitus vahvisti korkeamman ilmaantuvuuden maiksi ja alueiksi ne, joiden ilmaantuvuus on enemmän kuin 25 tapausta 100 000 asukasta kohti edellisen 14 vuorokauden aikana. 

Korkeamman ilmaantuvuuden maista tai alueilta maahan saapuvilta edellytettäisiin eräitä poikkeusryhmiä lukuun ottamatta todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä. Maahan saapuvat voidaan tartuntatautilain mukaisesti määrätä karanteeniin. 
Karanteenin voisi päättää aikaisintaan 72 tuntia maahantulosta tehtävän toisen testin negatiivisella tuloksella.

Mikäli maassa oleskelu kestää alle kolme vuorokautta, toista testiä ja karanteenia ei vaadita. 

Matalamman ilmaantuvuuden (enintään 25) maista tai alueilta maahan saapuvilta edellä mainittuja erityistoimia ei vaadita. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarkastelee viikon välein maiden ja alueiden sijoittumista matalamman ja korkeamman ilmaantuvuuden kategorioihin. Valtioneuvoston yleisistunto päättää mahdollisista muutoksista maalistassa sisäministeriön esityksestä.

Suomen kansalaisilta ja pysyvästi Suomessa asuvilta ei Suomeen palatessa edellytettäisi testaustodistusta. Korkeamman ilmaantuvuuden maista saavuttaessa heidät ohjattaisiin testeihin ja karanteeniin Suomessa. 

Matkustusrajoituksia lievennetään

Testaukseen perustuvan toimintamallin käyttöönotto mahdollistaa matkailualan toiminnan nykyistä paremmin. 

Toimintamalli mahdollistaa niin EU-maista ja Schengen-alueelta kuin EU:n vihreän listan maista myös Charter- ja ryhmämatkat silloinkin, kun ilmaantuvuus ylittää raja-arvon 25, jos matka kestää enintään 72 tuntia. Jos matka kestää yli 72 tuntia, sovelletaan normaalia menettelyä karanteenista ja toisesta testistä.

Liikkuminen pohjoisella maarajalla ja Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä helpottuu 

Työssäkäynti ja muu rajayhteisöjen päivittäinen kanssakäynti mahdollistetaan pohjoisella maarajalla sekä Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä ilman testaustodistusta ja karanteenia alueellisen tautitilanteen ollessa suurin piirtein toisiaan vastaava edellä maiden todetusta ilmaantuvuudesta riippumatta. Muiden matkustajien osalta terveysviranomaiset tekevät riskiarvion perusteella kohdennettuja tarkastuksia ja testauksia.

Erityisryhmien maahantulo sallitaan perustellusta syystä kaikista maista

Erityisryhmien, kuten kulttuurin, urheilun ja elinkeinoelämän edustajien saapuminen ja oleskelu Suomessa uuden mallin tai siirtymäkauden mallin asettamista edellytyksistä poiketen voidaan hyväksyä perustellusta syystä. Tällaisia syitä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät. 

Työnantajan tai muun maahan kutsuvan tahon tulee esittää henkilölle tai ryhmälle oma terveysturvallisuutta koskeva toimenpidesuunnitelma joka noudattaa kansallisia ohjeita. Rajavartiolaitos koordinoi erityisryhmien maahanpääsyn tarpeellisuutta ja edellytyksiä.  Kutsuva taho lähettää hakemuksensa Rajavartiolaitokselle.

Hakemuksissa on perusteltava toiminnan kansallinen merkityksellisyys ja syyt siihen, ettei muita menettelyjä voida noudattaa tai miksi maahanpääsy EU:n vihreän listan ulkopuolisesta maasta pitäisi sallia sekä menettelyt, joilla huolehditaan terveysturvallisuuden toteutumisesta. 

Erityisryhmien maahantulon malli on kuvattu tarkemmin tiedotustilaisuuden esitysmateriaalissa ja periaatepäätöksessä (liitteinä).

Uuden mallin käyttöönotto edellyttää lakimuutoksia

Kahden testauksen mallin käyttöönotto edellyttää kiireellisesti tehtäviä lainsäädäntömuutoksia, kuten liikenteen palveluista annetun lain muuttamista, sekä testauksen lisäämistä ja uudelleen kohdentamista sekä muita terveysturvallisuuden varmistavia toimia maahantulon yhteydessä. Kaikki malliin ja testauskapasiteetin kasvattamiseen liittyvät kustannukset katetaan täysimääräisesti.

Hallitus antaa eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan lisättäväksi liikenteen palveluista annettuun lakiin uudet säännökset negatiivisen tartuntatautia koskevan testituloksen tarkastamisesta ja todistuksen esittämisestä. Ennakkotestiä pidetään maahantulon edellytyksenä korkeamman ilmaantuvuuden maista heti sen jälkeen, kun asiaa koskeva lainmuutos on tullut voimaan. Toisen vaiheen testin osalta malli otetaan käyttöön 23.11.2020 mennessä.

Siirtymäkauden malli voimassa 1.10.–22.11.

Siirtymäkaudella sisärajavalvonnassa sovellettavaa 25 ilmaantuvuus raja-arvoa noudatetaan myös EU:n vihreän listan maihin. Raja-arvon ylittävistä maista sallittuja maahantuloperusteita ovat ainoastaan Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy. 

Kaikille Suomeen korkeamman ilmaantuvuuden maasta saapuville suositellaan tällä hetkellä 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Siirtymäkauden ajaksi EU-maista ja Schengen-alueelta sekä EU:n vihreän listan korkeamman ilmaantuvuuden maista ja muista kolmansista maista välttämättömän syyn perusteella maahan saapuville suositellaan ennakkotestausta. 

Korkeamman ilmaantuvuuden maista palatessaan Suomessa asuva voisi halutessaan lyhentää omaehtoista karanteenia hakeutumalla testiin heti Suomeen saavuttuaan ja toiseen testiin aikaisintaan 72 tunnin jälkeen. Tämä helpottaa tarpeellista työmatkaliikennettä.

Toista testiä ja karanteenia ei vaadita maassa oleskelussa, joka kestää alle 72 tuntia. 

Siirtymäkauden malliin sisältyy myös se, mitä edellä uuden toimintamallin osalta todetaan erityisryhmistä sekä toisaalta työssäkäynnistä ja muusta rajayhteisöjen päivittäisestä kanssakäynnistä pohjoisella maarajalla sekä Viron ja Ruotsin lautta- ja lentoliikenteessä.

Välittömät rajapäätökset voimaan 19. syyskuuta

Valtioneuvosto päätti 11. syyskuuta myös sisärajatarkastusten jatkamisesta ja rajaliikenteen rajoituksista, jotka tulevat voimaan 19. syyskuuta ja jatkuvat 18. lokakuuta saakka.
Sisäministeriön tiedote 11.9.2020 

Lisätietoja: 
alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300
kansliapäällikkö Kirsi Pimiä, sisäministeriö, p. 0295 488 203
strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö ([email protected]; yhteydenottopyynnöt tekstiviestillä 050 331 0314)
johtaja Mika Salminen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, p. 029 524 8454
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 295 047 213
projektipäällikkö Pipa Turvanen, työ- ja elinkeinoministeriö (Työmatkaan ja toimeksiantoon liittyvä liikenne), p. 0295 047 226
lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö (lähtömaatestaus), p. 040 580 0894