Hyppää sisältöön

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma on valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.6.2024 17.18
Tiedote

Kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelma vuosille 2024-2027 sisältää 34 toimenpidettä, jotka turvaavat lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistavat heidän oikeuksiensa toteutumista. Toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, hyvinvointialueiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lasten osallisuuden vahvistaminen on keskeinen osa suunnitelmaa.

”Lapsistrategian toimenpiteitä toteutetaan poikkihallinnollisesti, laajassa yhteistyössä sidosryhmien ja eri hallinnon alojen ja tasojen kanssa. Lapsistrategiaryhmän johtamat toimenpiteet tavoittelevat rakenteellisia ja pitkäkestoisia muutoksia lasten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja lapsen edun ensisijaisuuden toteutumisessa”, sanoo lapsistrategiaryhmää johtava Johanna Laaja sosiaali- ja terveysministeriöstä. 

Vuonna 2021 hyväksytyllä kansallisella lapsistrategialla on kolme päätavoitetta:

 • Luoda lapsi- ja perhemyönteinen, lapsen oikeuksia kunnioittava Suomi.
 • Vakiinnuttaa lapsen oikeudet kaikessa toiminnassa.
 • Turvata haavoittuvassa asemassa olevien lasten asema ja tunnistaa heidän tarpeensa.

Lapsen oikeudet ja lapsistrategian toimeenpano turvaavat esimerkiksi lasten kasvua, kehitystä ja turvallisuutta. Lapsistrategian visiona on Suomi, jossa lapsen oikeudet toteutuvat täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Tätä visiota toteuttamaan tarvitsemme ja kutsumme kaikki yhteiseen työhön lasten puolesta. 

Lapsistrategian toimeenpano on kaksitasoista. Ensimmäinen taso muodostuu parlamentaarisesti valmistellusta lapsistrategiasta, joka ylittää hallituskaudet ja ohjaa strategisen ja johdonmukaisen lapsi- ja perhepolitiikan toteuttamiseen. Lapsistrategian toimeenpanosta vastaa vuonna 2023 pysyvänä toimintona aloittanut lapsistrategiaryhmä.

Toinen taso muodostuu kunkin hallituksen toimikaudelleen laatimasta lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmasta. Pääministeri Petteri Orpon hallituskauden suunnitelma on hyväksytty valtioneuvoston yleisistunnossa 6.6.2024. 

Lapsistrategian toimenpiteitä Orpon hallituskaudella ovat esimerkiksi:

 • Lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin vahvistaminen 
 • Lasten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
  • Toimenpiteessä vahvistetaan eri-ikäisten ja eri taustaisten lasten ja nuorten näkemysten selvittämistä ja keskitytään erityisesti eri tavoin haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen.
 • Ankkuritoiminnan kehittäminen
  • Ankkuritoiminnassa puututaan nuorisorikollisuuteen ja sen uhkaan moniammatillisella otteella, ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinoin.
 • Lapsen oikeuksien kestävyyslinkityksien analyysi
  • Toimenpiteessä tehdään laaja analyysi siitä, miten lapsen oikeudet ja lasten ja nuorten nykyiset haasteet liittyvät taloudelliseen, sosiaaliseen, ekologiseen, inhimilliseen ja kulttuuriseen, sekä turvallisuuden, demokratian ja oikeusvaltion kestävyyteen.
 • Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittäminen ja lapsen oikeuksista kouluttaminen
 • Lasten läheis- ja vertaissuhteiden tukeminen tunne- ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä
 • Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien vahvistaminen


Lapsistrategialla on vahva yhteys moniin hallitusohjelman mukaisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin. Toimeenpanosuunnitelma on valmisteltu eri hallinnonalat kattavana virkatyönä ja sidosryhmiä kuullen. Toimeenpanossa huomioidaan myös YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja lapsen oikeuksien komitean Suomelle kesäkuussa 2023 antamat suositukset.

Lisätietoja:

Johanna Laaja, johtava asiantuntija, p. 0295 163 406, [email protected]

Orpon hallitusohjelma Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta