Hoppa till innehåll

Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin är klar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2024 17.18
Pressmeddelande

Planen för genomförandet av den nationella barnstrategin för åren 2024–2027 innehåller 34 åtgärder för att trygga barns och ungas välbefinnande och främja tillgodoseendet av deras rättigheter. Åtgärderna ska genomföras i samarbete med ministerier, kommuner, välfärdsområden och intressegrupper. En central del av planen gäller att stärka barns delaktighet. 

– Barnstrategiåtgärderna genomförs förvaltningsövergripande och i nära samarbete med intressegrupper och olika förvaltningsområden på olika nivåer. Målet för de åtgärder som styrs av arbetsgruppen för barnstrategin är strukturella och långsiktiga förändringar som främjar barns delaktighet, jämlikheten och prioriteringen av barnets bästa, säger Johanna Laaja som leder arbetsgruppen för barnstrategin. 

För den nationella barnstrategi som godkändes år 2021 finns tre huvudsakliga mål:

 • Skapa ett genuint barn- och familjevänligt Finland som respekterar barnets rättigheter
 • Befästa barnets rättigheter inom all verksamhet
 • Trygga utsatta barns ställning och känna igen deras behov bättre

Barnets rättigheter och genomförandet av barnstrategin handlar till exempel om att trygga barnets uppväxt, utveckling och trygghet. Visionen för barnstrategin är ett Finland där barnets rättigheter tillgodoses till fullo och jämlikt inom alla samhällsområden. För att förverkliga visionen behöver och vädjar vi till alla att delta i det gemensamma arbetet för barnens bästa.

Genomförandet av barnstrategin sker på två nivåer. På den ena nivån bereder man barnstrategin parlamentariskt över regeringsperioderna med en strategisk och  konsekvent barn- och familjepolitik som mål. År 2023 tillsattes en permanent arbetsgrupp som ansvarar för genomförandet av barnstrategin.  

På den andra nivån utarbetar varje regering en plan för genomförandet av barnstrategin för sin egen regeringsperiod. Planen för statsminister Petteri Orpos regeringsperiod godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde den 6 juni 2024. 

Åtgärderna i barnstrategin för Orpos regeringsperiod innefattar till exempel

 • Bedöma konsekvenserna för barn och stärka barnbudgeteringen 
 • Främja barns möjligheter att vara delaktiga och påverka
  • Syftet är att bättre beakta de synpunkter som barn och unga i olika åldrar och med olika bakgrund har och att stärka delaktigheten särskilt för barn och unga som befinner sig i en utsatt situation av olika orsaker.  
 • Utveckling av ankarverksamheten
  • Inom ankarverksamheten ingriper man i ungdomsbrottslighet och hanterar hot genom ett multiprofessionellt arbete och metoder som förebygger och möjliggör tidigt ingripande. 
 • Analys av kopplingen mellan barns rättigheter och hållbarheten 
  • Syftet är att göra en omfattande analys av hur barns rättigheter och de utmaningar som barn och unga möter är kopplade till ekonomisk, social, ekologisk, mänsklig och kulturell hållbarhet och till hållbarheten vad gäller säkerheten, demokratin och rättsstaten. 
 • Demokrati- och människorättsfostran och utbildning om barns rättigheter
 • Barnets nära relationer och kamratstöd förbättras genom att man hjälper barnet utveckla sina känslomässiga och sociala färdigheter
 • Stärkande av barns och ungas möjligheter till fritidsaktivitet

Barnstrategin har en stark koppling till många av de program och planer som ingår i regeringsprogrammet.  Genomförandeplanen har beretts som tjänsteuppdrag inom flera förvaltningsområden. Vid genomförandet beaktas dessutom FN:s konvention om barnens rättigheter och de rekommendationer som kommittén för barnets rättigheter gav Finland i juni 2023. 

Mer information:

Johanna Laaja, ledande sakkunnig, tfn 0295 163 406, [email protected]

Ett fungerande och hållbart välfärdssamhälle Orpos regeringsprogram