Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valikko
Koronavirus: valtioneuvoston  tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta sekä thl.fi

Socialvårdens e-tjänster bör bli fler och mer mångsidiga

Social- och hälsovårdsministeriet 13.3.2018 9.05 | Publicerad på svenska 15.3.2018 kl. 15.20
Pressmeddelande

Utbudet av elektroniska tjänster inom socialvården borde vara betydligt större och mer mångsidigt. E-tjänsternas tillgänglighet måste tryggas, tjänstemännens kompetens stärkas och kommunikationen i olika kanaler förbättras. Det gemensamma utvecklingsarbetet måste samordnas, planeras och stödjas. E-tjänsternas tillgänglighet måste förbättras och användarna måste få stöd. Det konstateras i utredningen ”Socialvårdens elektroniska tjänster, deras nuläge och utvecklingsbehov” (Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet).

Utredningens avsikt är att stödja arbetet med att utveckla socialvårdens digitala tjänster, vilket måste göras systematiskt. Så tryggas en balanserad utveckling av e-tjänster. Det finns färre elektroniska tjänster i socialvården än inom hälso- och sjukvården, fastän tjänsternas digitalisering har framskridit. De erfarenheter man fått från hälso- och sjukvården borde utnyttjas när de sociala tjänsterna utvecklas.

Splittrat utbud

Att de e-tjänster som finns är splittrade är dåligt med tanke på kompetensen och medborgarnas jämlika behandling. Utbudet och innehållet i kommunernas och samkommunernas tjänster varierar mycket. Samkommunernas utbud är i genomsnitt mer mångsidigt än enskilda kommuners, avslöjar utredningen. Splittringen kan åtminstone delvis motverkas genom att man till att börja med koncentrerar sig på att utveckla en eller några viktiga tjänster som erbjuds i hela landet.

”I övergången till digitala tjänster behövs mod och fördomsfrihet, också bland tjänsteleverantörerna. Det finns lovande exempel på utvecklingen av e-tjänster runt om i landet, till exempel tjänster på surfplattor för hemvårdens klienter, videotelefoner i familjevården för äldre och chattar i kundrådgivningen. Idag används mycket mobilappar och utbudet inom socialvården borde vara större”, säger en av utredningens skribenter Tarja Kauppila, som är direktör för Östra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området.

Det finns en beredskap att i större skala ta i bruk elektroniska sociala tjänster och kombinerade social- och hälsotjänster, eftersom människor redan är vana att använda digitala hälsovårdstjänster. När tjänsterna utvecklas bör man fästa särskild uppmärksamhet vid olika klientgrupper som på grund av långa avstånd eller begränsningar i vardagen kan ha svårt att ta sig till serviceställena. Klienterna har rätt till service oberoende av var de är bosatta eller till exempel sitt fysiska hälsotillstånd. Därför måste man beakta olika aspekter som har att göra med tillgång och tillgänglighet i servicen.  

”Vi har mycket arbete framför oss för att främja social- och hälsovårdens digitalisering. Utvecklarna måste nu visa prov på aktivt deltagande och effektivitet för att socialvårdens kompetens ska hänga med i utvecklingen” säger Kauppila.

”Tjänsternas tillgänglighet måste tryggas genom att öppna fler serviceställen med de apparater och anslutningar som behövs. Det gemensamma utvecklingsarbetet, där både allmänheten, klienterna och experter kan delta, borde samordnas, planeras och stödjas mer systematiskt. Vi måste också stärka allmänhetens kunnande i hur tjänsterna används. Digitaliseringen är en stor förändring” tillägger Kauppila.

Förra året grundade staten utvecklingsbolaget SoteDigi som ska utveckla digitala lösningar till stöd för förmånliga, högklassiga och användarvänliga social- och hälsovårdstjänster.

”När ansvaret för att ordna tjänsterna övergår till de 18 landskapen medför det också nya möjligheter att utveckla socialvårdens digitala tjänster”, säger socialrådet Juha Luomala.

Uppgifterna i rapporten Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet har samlats in från tidi-gare utredningar, genom att granska kommunernas och samkommunernas webbplatser och genom förfrågningar i nyhetsbrev, e-post och telefon. Rapporten är en del av regeringens spetsprojekt för kundorienterad service.

Länk till rapporten Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen nykytila ja kehittämistarpeet (STM:n raportteja ja muistioita 14/2018)

Rapporten har sammanställts av Tarja Kauppila, direktör vid Östra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området, Kati Kiiski, specialplanerare, och Mari Lehtonen, utvecklingsplanerare vid Sydöstra Finlands kompetens-centrum inom det sociala området.

Ytterligare information

Tarja Kauppila, direktör, Östra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området, tfn 044 754 3333, [email protected]
Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 370, [email protected]
Juha Luomala, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 492, [email protected]

Palaa sivun alkuun