Hyppää sisältöön

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto sotilaskurinpito- ja rikostorjuntaesityksestä: eduskunnan tiedonsaanti turvattava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.9.2023 10.10
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon puolustusministeriölle laista sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa. Lakiehdotuksesta on työlästä saada käsitys esityksen tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista. Esityksessä on tunnistettu eri vaikutuslajeja, mutta perusoikeusvaikutusten arviointi puuttuu.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa. Pääesikunnalle ehdotetaan uudeksi tehtäväksi sotilasrikosten estäminen ja paljastaminen. Lisäksi Pääesikunnalle ehdotetaan uusia toimivaltuuksia käyttää itsenäisesti eräitä pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja rikosten estämiseksi ja paljastamiseksi.

Lakiehdotuksessa on kuvattu yleisellä tasolla nykytilan ongelmat ja tarve lain muutokselle, mutta ehdotuksesta eivät käy ilmi lain tavoitteet. Lakiesityksestä ei ilmene, ovatko esityksessä valitut keinot välttämättömiä tai oikeasuhteisia esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Arviointineuvosto pitää ymmärrettävänä, että esitysluonnoksen nykytilan kuvauksessa ei voida turvallisuussyistä kertoa tarkasti, millaisia turvallisuutta vaarantavia tilanteita on ollut tai mihin halutaan varautua. Arviointineuvosto pitää tärkeänä, että eduskunta saa asiasta tavalla tai toisella riittävän informaation päätöksenteon tueksi. 

Lakiehdotuksella Puolustusvoimille annettaisiin uusia yksilöön kohdistuvia tai yksilön oikeuksia rajoittavia toimivaltuuksia. Arviointineuvosto kiinnittää huomiota, että pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen käytöllä puututaan ihmisten perusoikeuksiin. Esitysluonnoksessa tulee kuvata esityksen perusoikeusvaikutuksia. 

Lakiesityksen mukaan Pääesikunta johtaa ja valvoo omaa toimintaansa sekä vastaa sotilasrikosten selvittämisestä pois lukien tapaukset, joissa esitutkinnan suorittaa poliisi.  Tällä on mahdollisesti vaikutuksia Pääesikunnan suorittaman esitutkinnan objektiivisuuteen, joten tätä tulisi arvioida esityksessä.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa ja siihen liittyvistä laeista koskevasta hallituksen esityksestä, jonka puolustusministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 12.9.2022. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa välttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Hallituksen esitysluonnoksessa on olennaisia puutteita ja esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Essi Römpötti, arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125  Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.