Ohjelmat MMM/2021/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi 2023—2027

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna-Mari Kaila, p. 029 5162013

Asia

Suomen CAP-suunnitelma rahoituskaudella 2023—2027 perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 2021/2115 jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta. Esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi koostuu yhteisen maatalouspolitiikan suorista tuista ja sektoritoimista sekä Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

 

Istuntotapahtumat;


Lausumaehdotus hyväksyttiin valtioneuvoston lausumaksi.
 

Esitys

Valtioneuvosto päättää Euroopan komissiolle toimitettavasta Suomen esityksestä Suomen CAP-suunnitelmaksi 2023—2027

Vaikutukset

CAP-suunnitelma määrittää vuosina 2023—2027 Suomessa käyttöön otettavat maatalouden tukitoimet ja maaseudun kehittämistoimenpiteet sekä tukijärjestelmien yksityiskohdat. TALOUDELLISET: CAP-suunnitelma määrittää vuosina 2023—2027 suunnitelman toimenpiteisiin Suomessa kohdennettavan julkisen rahoituksen määrän, joka muodostuu maataloustukirahaston ja maaseuturahaston rahoitusosuuksista ja kansallisesta rahoitusosuudesta. CAP-suunnitelmaan liittyisi myös maaseudun kehittämistoimenpiteiden kansallista lisärahoitusta. Kokonaan kansallisesti rahoitetut maa- ja puutarhatalouden tukivälineet eivät sisälly CAP-suunnitelmaan. Suomen käytettäväksi vuosille 2023—2027 osoitetut maataloustukirahaston suorien tukien varat ovat 2 613 milj. euroa ja maaseuturahaston varat ovat noin 1 773 milj. euroa. Maaseuturahaston varat esitetään jaettavaksi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kesken siten, että Manner-Suomen osuus on noin 1 757 milj. euroa. Manner-Suomessa maaseuturahaston kansallisesta vastinrahoituksesta noin 2 274 milj. euroa on valtion rahoitusosuutta ja noin 56 milj. euroa muuta kansallista julkista rahoitusosuutta (pääosin kuntien rahoitusosuutta). CAP-suunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin ja suunnitelman ulkopuolisiin maa- ja puutarhatalouden kansallisiin tukiin liittyisi maa- ja metsätalousministeriön kehyksen sisäisesti kohdennettavaa lisärahoitusta noin 3 373 milj. euroa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 8.12.2021 puoltanut Suomen esitystä CAP-suunnitelmaksi 2023—2027. CAP-suunnitelman kansallinen rahoitus sisältyy hallituksen 14.—15.9.2020 neuvottelussaan sopimaan rahoituskauden 2021—2027 kansalliseen rahoitukseen. CAP-suunnitelmaa toimenpannaan valtiontalouden kehyspäätösten sekä valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.