Ohjelmat MMM/2021/189

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi 2023—2027

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Minna-Mari Kaila, p. 029 5162013

Asia

Suomen CAP-suunnitelma rahoituskaudella 2023—2027 perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 2021/2115 jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevista säännöistä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 kumoamisesta. Esitys Suomen CAP-suunnitelmaksi koostuu yhteisen maatalouspolitiikan suorista tuista ja sektoritoimista sekä Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan maaseudun kehittämistoimenpiteistä.

 

Istuntotapahtumat;


Lausumaehdotus hyväksyttiin valtioneuvoston lausumaksi.
 

Esitys

Valtioneuvosto päättää Euroopan komissiolle toimitettavasta Suomen esityksestä Suomen CAP-suunnitelmaksi 2023—2027

Vaikutukset

CAP-suunnitelma määrittää vuosina 2023—2027 Suomessa käyttöön otettavat maatalouden tukitoimet ja maaseudun kehittämistoimenpiteet sekä tukijärjestelmien yksityiskohdat. TALOUDELLISET: CAP-suunnitelma määrittää vuosina 2023—2027 suunnitelman toimenpiteisiin Suomessa kohdennettavan julkisen rahoituksen määrän, joka muodostuu maataloustukirahaston ja maaseuturahaston rahoitusosuuksista ja kansallisesta rahoitusosuudesta. CAP-suunnitelmaan liittyisi myös maaseudun kehittämistoimenpiteiden kansallista lisärahoitusta. Kokonaan kansallisesti rahoitetut maa- ja puutarhatalouden tukivälineet eivät sisälly CAP-suunnitelmaan. Suomen käytettäväksi vuosille 2023—2027 osoitetut maataloustukirahaston suorien tukien varat ovat 2 613 milj. euroa ja maaseuturahaston varat ovat noin 1 773 milj. euroa. Maaseuturahaston varat esitetään jaettavaksi Manner-Suomen ja Ahvenanmaan kesken siten, että Manner-Suomen osuus on noin 1 757 milj. euroa. Manner-Suomessa maaseuturahaston kansallisesta vastinrahoituksesta noin 2 274 milj. euroa on valtion rahoitusosuutta ja noin 56 milj. euroa muuta kansallista julkista rahoitusosuutta (pääosin kuntien rahoitusosuutta). CAP-suunnitelmaan sisältyviin maaseudun kehittämistoimenpiteisiin ja suunnitelman ulkopuolisiin maa- ja puutarhatalouden kansallisiin tukiin liittyisi maa- ja metsätalousministeriön kehyksen sisäisesti kohdennettavaa lisärahoitusta noin 3 373 milj. euroa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 8.12.2021 puoltanut Suomen esitystä CAP-suunnitelmaksi 2023—2027. CAP-suunnitelman kansallinen rahoitus sisältyy hallituksen 14.—15.9.2020 neuvottelussaan sopimaan rahoituskauden 2021—2027 kansalliseen rahoitukseen. CAP-suunnitelmaa toimenpannaan valtiontalouden kehyspäätösten sekä valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.