Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/159

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2021 14.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 159/2021 vp; EV 219/2021 vp)

HE 159/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Nico Steiner, p. +358 295 049 001

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen yhteistoimintalaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Yhteistoimintalaki
 2. Samarbetslag
 3. Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
 5. Laki yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om samarbetsombudsmannen
 7. Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 7 och 8 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
 9. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 4 och 21 § i lagen om integritetsskydd i arbetslivet
 11. Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag
 13. Laki työsopimuslain 7 luvun 13 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 7 kap. 13 § i arbetsavtalslagen
 15. Laki merityösopimuslain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 8 kap. 11 § i lagen om sjöarbetsavtal
 17. Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 9 § i lagen om studieledighet
 19. Laki henkilöstörahastolain 2 ja 9 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 2 och 9 § i personalfondslagen
 21. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen
 23. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 12 kap. 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
 25. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 49 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
 27. Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 11 § i lagen om företagshälsovård
 29. Laki työntekijän eläkelain 70 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 70 § i lagen om pension för arbetstagare
 31. Laki julkisten alojen eläkelain 85 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 85 § i pensionslagen för den offentliga sektorn
 33. Laki merimieseläkelain 78 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 78 § i lagen om sjömanspensioner
 35. Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
 37. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 39. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
 41. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 9 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
 43. Laki Metsähallituksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 32 § i lagen om Forststyrelsen
 45. Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga affärsverk
 47. Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 148 ja 153 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 148 och 153 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
 49. Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 6 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
 51. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 2 kap. 4 § och 18 kap. 8 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
 53. Laki eläkesäätiölain 17 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 17 § i lagen om pensionsstiftelser
 55. Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen
 57. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
 59. Laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
 61. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 5 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 7 kap. 5 § i kreditinstitutslagen
 63. Laki sijoituspalvelulain 6 b luvun 11 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 6 b kap. 11 § i lagen om investeringstjänster
 65. Laki säästöpankkilain 79 f §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 79 f § i sparbankslagen
 67. Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 47 kap. 4 § i strafflagen
 69. Laki osakeyhtiölain 16 luvun 25 §:n ja 17 luvun 24 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 16 kap. 25 § och 17 kap. 24 § i aktiebolagslagen
 71. Laki osuuskuntalain 20 luvun 26 §:n ja 21 luvun 25 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 20 kap. 26 § och 21 kap. 25 § i lagen om andelslag

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.