Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/247

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 241/2020 vp, EV 111/2021 vp)

HE 241/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 029 5163463

Asia

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan hyväksymiseen tehdään seuraava peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukainen ilmoitus: Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa sovelletaan Suomen kuntiin. Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa sovelletaan hyvinvointialueisiin lukuun ottamatta 4 artiklan kappaletta 2 sekä 9 artiklan kappaletta 3 ja 8. Peruskirjan 4 artiklan 2 kappaleen mukaan paikallisviranomaisten toimivaltuuksien tulee yleensä olla täydellisiä ja rajoittamattomia eikä mikään muu viranomainen, keskus- tai aluehallintoviranomainen saa heikentää tai rajoittaa niitä, ellei laissa toisin säädetä. Peruskirjan 9 artiklan 3 kappaleen mukaan ainakin osan paikallisviranomaisten taloudellisista voimavaroista tulee muodostua paikallisista veroista ja maksuista, joiden suuruudesta niillä on oikeus päättää lain asettamissa rajoissa. 8 kappaleen mukaan paikallisviranomaisilla tulee lain asettamissa rajoissa olla mahdollisuus päästä kansallisille pääomamarkkinoille, jotta ne voisivat ottaa lainaa pääomasijoituksiinsa.

Esitys

Tasavallan Presidentti päättää antaa Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen, vahvistaa liitteinä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi sekä määrätä liitteinä 25-26 olevan lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 kuitenkin niin, että lain 79 § ja 85 a §:n 1 momentin 5 kohta tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021, liitteinä 61-62 olevan lain 14 luvun 7 §:n, 29 luvun 9 §:n 2 ja 4 momentin ja 40 luvun 11 §:n 1 ja 2 kohdan tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja lain 25 luvun 9 §:n 2 momentin tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023, liitteinä 83-84 olevan lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022, liitteinä 13-16, 19-24, 45-46, 49-52, 97-100 olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait lukuun ottamatta liitteinä 1-6 ja 9-12 olevia lakeja tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki hyvinvointialueesta
 2. Lag om välfärdsområden
 3. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
 4. Lag om ordnande av social- och hälsovård
 5. Laki pelastustoimen järjestämisestä
 6. Lag om ordnande av räddningsväsendet
 7. Hyvinvointialue- ja maakuntajakolaki
 8. Lag om indelningen i välfärdsområden och landskap
 9. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla
 10. Lag om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland
 11. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
 12. Lag om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen
 13. Laki hyvinvointialueiden rahoituksesta
 14. Lag om välfärdsområdenas finansiering
 15. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
 16. Lag om statsandel för kommunal basservice
 17. Laki tuloverolain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av inkomstskattelagen
 19. Laki vuoden 2023 tuloveroasteikosta
 20. Lag om inkomstskatteskalan för 2023
 21. Laki verotilityslain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om skatteredovisning
 23. Laki Verohallinnosta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen
 25. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av mervärdesskattelagen
 27. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
 28. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om beskattningsförfarande
 29. Laki yleisradioverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 3 § i lagen om rundradioskatt
 31. Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet
 33. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
 34. Lag om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare
 35. Laki kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal
 37. Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain muuttamisesta
 38. Lag om ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal
 39. Laki kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä
 40. Lag om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare
 41. Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
 43. Laki Kevasta annetun lain muuttamisesta
 44. Lag om ändring av lagen om Keva
 45. Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta
 46. Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
 47. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
 48. Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
 49. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
 50. Lag om ändring av socialvårdslagen
 51. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
 52. Lag om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral
 53. Laki hallintolain muuttamisesta
 54. Lag om ändring av förvaltningslagen
 55. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
 56. Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
 57. Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain muuttamisesta
 58. Lag om ändring av lagen om rättegång i förvaltningsärenden
 59. Laki konkurssilain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 1 kap. 3 § i konkurslagen
 61. Laki rikoslain muuttamisesta
 62. Lag om ändring av strafflagen
 63. Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 2 §:n ja 11 luvun 13 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 10 kap. 2 § och 11 kap. 13 § i rättegångsbalken
 65. Laki yhdenvertaisuuslain 4 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 4 § i diskrimineringslagen
 67. Laki kielilain muuttamisesta
 68. Lag om ändring av språklagen
 69. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda
 71. Laki viittomakielilain 3 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 3 § i teckenspråkslagen
 73. Laki saamen kielilain muuttamisesta
 74. Lag om ändring av samiska språklagen
 75. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 2 a ja 12 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 2 a och 12 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
 77. Laki vaalilain muuttamisesta
 78. Lag om ändring av vallagen
 79. Laki puoluelain muuttamisesta
 80. Lag om ändring av partilagen
 81. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 82. Lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
 83. Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
 84. Lag om ändring av lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
 85. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta
 86. Lag om ändring av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
 87. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 88. Lag om ändring av 2 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster
 89. Laki kirjanpitolain 8 luvun 2 §:n muuttamisesta
 90. Lag om ändring av 8 kap. 2 § i bokföringslagen
 91. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 5 ja 163 §:n muuttamisesta
 92. Lag om ändring av 5 och 163 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
 93. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
 94. Lag om ändring av 3 och 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
 95. Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
 96. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen
 97. Laki kilpailulain muuttamisesta
 98. Lag om ändring av konkurrenslagen
 99. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 100. Lag om ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk
 101. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
 102. Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
 103. Laki tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta
 104. Lag om ändring av 2 § i lagen om domstolsavgifter

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.