Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Oikeusministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi (HE 14/2022 vp; EV 87/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 14/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150266
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee toimia, joilla varmistetaan riippumattoman, moniarvoisen mediakentän toimintaedellytykset ja kilpailukyky Suomessa sekä kansalaisten tasavertaiset mahdollisuudet saada luotettavaa tietoa ja sivistää itseään.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi ja määrää lain kuluttajansuojalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2022 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen