Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2022 09.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen sekä hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi (EV 66/2022 vp; HE 56/2021 vp ja HE 18/2022 vp)

HE 56/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, p. 029 5163463

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteinä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuen sekä hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamiseksi ja määrää liitteinä 207-208 ja 225-226 olevat lait tulemaan voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2022 ja liitteinä 1-206, 209-216 ja 221-224 olevat lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain 20 b ja 20 n §:n muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 20 b och 20 n § i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
 3. Laki veripalvelulain 4 ja 18 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 4 och 18 § i blodtjänstlagen
 5. Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
 7. Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 58 § i hälsoskyddslagen
 9. Laki äitiysavustuslain 2 ja 14 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 2 och 14 § i lagen om moderskapsunderstöd
 11. Laki tupakkalain 8 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 8 § i tobakslagen
 13. Laki huumausainelain 38 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 38 § i narkotikalagen
 15. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet
 17. Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn
 19. Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 12 § i lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
 21. Laki elatustukilain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om underhållsstöd
 23. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
 25. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
 27. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 29. Laki sotilasavustuslain 17 ja 22 a §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 17 och 22 a § i militärunderstödslagen
 31. Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 9 ja 42 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 9 och 42 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
 33. Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård
 35. Laki lapsilisälain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av barnbidragslagen
 37. Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
 38. Lag om ändring av lagen om handikappförmåner
 39. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
 40. Lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 41. Laki vuorotteluvapaalain 2 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 2 § i lagen om alterneringsledighet
 43. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 15 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
 45. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
 46. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
 47. Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 28 § i lagen om vuxenutbildningsförmåner
 49. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
 50. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
 51. Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 7 och 10 § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen
 53. Laki potilasvakuutuslain 1 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 1 § i patientförsäkringslagen
 55. Laki sotilasvammalain muuttamisesta
 56. Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 57. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
 58. Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 59. Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
 60. Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
 61. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
 62. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
 63. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
 64. Lag om ändring av lagen om pension för företagare
 65. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
 66. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
 67. Laki merimieseläkelain muuttamisesta
 68. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
 69. Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
 70. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
 71. Laki kansaneläkelain muuttamisesta
 72. Lag om ändring av folkpensionslagen
 73. Laki takuueläkkeestä annetun lain muuttamisesta
 74. Lag om ändring av lagen om garantipension
 75. Laki rintamasotilaseläkelain 1 ja 19 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 1 och 19 § i lagen om frontmannapension
 77. Laki eläketukilain muuttamisesta
 78. Lag om ändring av lagen om pensionsstöd
 79. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
 80. Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen
 81. Laki erikoissairaanhoitolain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om specialiserad sjukvård
 83. Laki mielenterveyslain muuttamisesta
 84. Lag om ändring av mentalvårdslagen
 85. Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
 86. Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
 87. Laki vastavuoroisesta sairaan- ja terveydenhoidosta rajaseudulla annetun lain muuttamisesta
 88. Lag om ändring av lagen om ömsesidig sjuk- och hälsovård i gränstrakt
 89. Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 90. Lag om ändring av 8 § i lagen om avbrytande av havandeskap
 91. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 92. Lag om ändring av 9 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården
 93. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
 94. Lag om ändring av socialvårdslagen
 95. Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
 96. Lag om ändring av socialvårdslagen
 97. Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta
 98. Lag om ändring av lagen om social kreditgivning
 99. Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
 100. Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 101. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
 102. Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
 103. Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
 104. Lag om ändring av 2 och 6 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
 105. Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 106. Lag om ändring av 1 § i lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området
 107. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta annetun lain muuttamisesta
 108. Lag om ändring av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer
 109. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
 110. Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 111. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 27 ja 30 §:n muuttamisesta
 112. Lag om ändring av 27 och 30 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
 113. Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta
 114. Lag om ändring av lagen om privat socialservice
 115. Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
 116. Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård
 117. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
 118. Lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
 119. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain muuttamisesta
 120. Lag om ändring av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården
 121. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
 122. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om patientens ställning och rättigheter
 123. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
 124. Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
 125. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
 126. Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
 127. Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain muuttamisesta
 128. Lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner
 129. Laki perhehoitolain muuttamisesta
 130. Lag om ändring av familjevårdslagen
 131. Laki omaishoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
 132. Lag om ändring av lagen om stöd för närståendevård
 133. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
 134. Lag om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp
 135. Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
 136. Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
 137. Laki lastensuojelulain muuttamisesta
 138. Lag om ändring av barnskyddslagen
 139. Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
 140. Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande
 141. Laki työterveyshuoltolain 7 ja 24 §:n muuttamisesta
 142. Lag om ändring av 7 och 24 § i lagen om företagshälsovård
 143. Laki laivaväen lääkärintarkastuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 144. Lag om ändring av 3 § i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal
 145. Laki työturvallisuuslain 40 a §:n muuttamisesta
 146. Lag om ändring av 40 a § i arbetarskyddslagen
 147. Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 148. Lag om ändring av 6 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd
 149. Laki pelastuslain muuttamisesta
 150. Lag om ändring av räddningslagen
 151. Laki palosuojelurahastolain 14 §:n muuttamisesta
 152. Lag om ändring av 14 § i lagen om brandskyddsfonden
 153. Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta
 154. Lag om ändring av 4 § i sjöräddningslagen
 155. Laki rahankeräyslain 5 §:n muuttamisesta
 156. Lag om ändring av 5 § i lagen om penninginsamlingar
 157. Laki isyyslain muuttamisesta
 158. Lag om ändring av faderskapslagen
 159. Laki äitiyslain muuttamisesta
 160. Lag om ändring av moderskapslagen
 161. Laki adoptiolain muuttamisesta
 162. Lag om ändring av adoptionslagen
 163. Laki avioliittolain muuttamisesta
 164. Lag om ändring av äktenskapslagen
 165. Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 166. Lag om ändring av 2 § i lagen om assisterad befruktning
 167. Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
 168. Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
 169. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
 170. Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
 171. Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
 172. Lag om ändring av lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
 173. Laki ulosottokaaren 7 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta
 174. Lag om ändring av 7 kap. 3 och 5 § i utsökningsbalken
 175. Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 176. Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
 177. Laki etu- ja sukunimilain muuttamisesta
 178. Lag om ändring av lagen om för- och efternamn
 179. Laki valmiuslain muuttamisesta
 180. Lag om ändring av beredskapslagen
 181. Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
 182. Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om tillämpning av rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
 183. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
 184. Lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen
 185. Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
 186. Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om verkställighet av kombinationsstraff
 187. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 12 ja 71 §:n muuttamisesta
 188. Lag om ändring av 12 och 71 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder
 189. Laki oikeusapulain 10 §:n muuttamisesta
 190. Lag om ändring av 10 § i rättshjälpslagen
 191. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
 192. Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet
 193. Laki Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
 194. Lag om ändring av 10 § i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 195. Laki liikuntalain 5 §:n muuttamisesta
 196. Lag om ändring av 5 § i idrottslagen
 197. Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 198. Lag om ändring av 12 § i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
 199. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 200. Lag om ändring av 7 § i lagen om kommunernas kulturverksamhet
 201. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
 202. Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
 203. Laki eläintautilain 22 §:n muuttamisesta
 204. Lag om ändring av 22 § i lagen om djursjukdomar
 205. Laki valtionavustuslain 3 §:n 2 momentin kumoamisesta
 206. Lag om upphävande av 3 § 2 mom. i statsunderstödslagen
 207. Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 208. Lag om ändring av 3 § i lagen om Hansel Ab
 209. Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
 210. Lag om upphävande av lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
 211. Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain kumoamisesta
 212. Lag om upphävande av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
 213. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 78 §:n muuttamisesta
 214. Lag om ändring av 78 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
 215. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
 216. Lag om ändring av 5 § i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
 217. Laki rikoslain muuttamisesta annetun lain 25 luvun 9 §:n 2 momentin kumoamisesta
 218. Lag om upphävande av 25 kap. 9 § 2 mom. i en lag om ändring av strafflagen
 219. Laki rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta
 220. Lag om ändring av 25 kap. 9 § i strafflagen
 221. Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 222. Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
 223. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 25 §:n muuttamisesta
 224. Lag om ändring av 25 § i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland
 225. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
 226. Lag om temporär ändring av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.