Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Europaminister Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte

Statsrådets kommunikationsavdelning 9.12.2019 19.57
Pressmeddelande 651/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i allmänna rådets möte i Bryssel tisdagen den 10 december. Minister Tuppurainen leder rådsmötet, vars huvudteman är förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte, det förslag till budgetram som det finländska ordförandeskapet har berett och rättsstatsfrågor.

Finland ska vid mötet lägga fram det utkast till avtal om den fleråriga budgetramen (2021–2027) som Finland utarbetat som rådsordförande och som offentliggjordes den 5 december 2019. Enligt förslaget satsar man på unionens nya prioriteringar, såsom klimatåtgärder, forskning och innovation samt migrationshantering. Genom förslaget säkerställs också finansiering för den reformerade jordbrukspolitiken och för sammanhållningspolitik som stöder tillväxt. Europeiska rådet ska i december diskutera huvuddragen i den kommande budgetramen. Därefter tar Europeiska rådets ordförande över ansvaret för förhandlingarna om budgetramen. Det är i sista hand ordföranden Charles Michel som bestämmer när stats- och regeringscheferna ska nå enighet i frågan.

”EU behöver en modern budgetram som svarar på dagens och framtida utmaningar. Finland har berett förslaget genom att lyssna på medlemsländerna och försöka hitta en lämplig balans. Vi måste finna en kompromiss som stärker EU:s funktionsförmåga utan att orimligt mycket öka betalningsbördan för medlemsländerna”, säger minister Tuppurainen.

Allmänna rådet bereder Europeiska rådets möte den 12–13 december genom att diskutera utkastet till slutsatser. Huvudteman för Europeiska rådets decembermöte är klimatförändringarna och den fleråriga budgetramen.

Allmänna rådet kommer att hålla en utfrågning av Ungern när det gäller iakttagandet av unionens gemensamma värden. Utfrågningen fokuserar på följande tre teman: akademisk frihet, yttrandefrihet samt rättsväsendets och andra organs oberoende och domarnas rättigheter. Rådet kommer också att få en lägesöversikt av rättsstatsläget i Polen.

Ministrarna ska också diskutera rådets synpunkter på kommissionens arbetsprogram för 2020 och på den fleråriga programplaneringen av lagstiftningsarbetet. Efter diskussionen skickar det finländska ordförandeskapet ett sammanfattande brev om rådets synpunkter till kommissionen.

I EU:s ministerråd för allmänna frågor företräds medlemsstaterna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel förhandlingarna om budgetramen och EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen. Under Finlands EU-ordförandeskap (1.7–31.12.2019) är Europaminister Tuppurainen ordförande vid allmänna rådets möten.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, och Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen