Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Inte nödvändigt att förbjuda dumpning av snö i havet genom lagstiftning

Miljöministeriet
30.10.2020 11.58
Pressmeddelande

Enligt en utredning som miljöministeriet låtit göra lönar det sig inte att genom lag förbjuda dumpning av snö i havet eller i vattendrag i syfte att förebygga miljöolägenheter. Snö dumpas inte överhuvudtaget i inlandsvattnen, och i havet endast i Helsingfors. Därför behövs inget riksomfattande förbud eller krav på miljötillstånd eller uppföljning av miljökonsekvenserna. Miljöskyddsbestämmelserna och avfallslagen möjliggör vid behov att man ingriper i förfarandet med att dumpa snö i havet.

Miljöministeriet och Helsingfors stad:

I den utredning som Finlands miljöcentral har gjort låg fokus på snöhanteringen i kommuner och städer av olika storlek runt om i Finland. Kommunerna och städerna transporterar med lastbil bort den snö som plogats på gatorna till snötippar på land, där snön får smälta på naturlig väg. Undantaget är Helsingfors, där det finns en plats för snödumpning i havet och sex snötippar på land.

I stället för lagbaserade totalförbud, krav på miljötillstånd eller skyldigheter att följa upp miljökonsekvenserna är det lämpligare att vid behov ingripa mot dumpningen av snö i havet genom miljöskyddsbestämmelser enligt miljöskyddslagen med beaktande av de lokala förhållandena. Det är också med stöd av avfallslagens förbud mot nedskräpning möjligt att ingripa i detta.

De mest betydande miljökonsekvenserna kopplade till nedskräpning – ingen risk för skadliga eller övergödande ämnen

Enligt utredningen orsakar dumpning av snö i havet eller i vattendragen nedskräpning och utgör en kanal via vilken mikroplaster kan hamna i vattendragen eller i havet. I Helsingfors hamnar flera tusen kilo skräp och uppskattningsvis drygt femtio miljoner mikroplastpartiklar i havet i samband med snödumpningen under en vinter med normala snöförhållanden.

Koncentrationerna av skadliga eller övergödande ämnen i snön är dock små och utgör därför ingen betydande risk med tanke på havsmiljön. Vägsaltet i snön utgör på sin höjd en lokal och tidsmässigt avgränsad ekologisk risk, särskilt i början av smältningen. Mängden tungmetaller i snön är så liten att den inte medför någon miljörisk. Snöns inverkan på övergödningen är på det hela taget obetydlig.

Helsingfors strävar efter att minska miljöolägenheterna i snöhanteringen

Helsingfors stad strävar efter att i snöhanteringen minska miljöolägenheterna på många sätt. Helsingfors stad kommer att utreda arten och mängden av det skräp som hamnar i havet i samband med snödumpningen. På grund av att vintern i fjol var snöfattig sköts utredningen upp med ett år. Den information utredningen ger kan bidra till att hålla nedskräpningen under kontroll tills man eventuellt hittar andra bestående lösningar på snöhanteringen.

Staden har också en inlett ett innovativt pilotförsök för snöhantering, där man testar olika tekniker:

  • Ett mål är att med hjälp av länsar minska de miljöolägenheter som dumpning av snö i havet orsakar. Länsarna hindrar skräp, plast och andra föroreningar från att spridas i havet. 
  • Ett annat försöksobjekt är att utforska olika tekniker för snösmältning. Avsikten är att studera containrar för snösmältning som använder fjärrvärme som energikälla.
  • Dessutom utvecklas en metod så att man ska kunna följa upp hur skadlig den smälta snön är. Metoden ska förmedla information om eventuella skadliga ämnen som transporterats med snön.

Det är viktigt att säkerställa att det finns tillräckligt med snötippar i synnerhet i stadskärnan i Helsingfors. Helsingfors stad är väl medveten om att det ur miljösynpunkt inte är problemfritt att dumpa snö i havet. I enlighet med stadsmiljönämndens beslut av den 29 oktober 2019 utreder Helsingfors aktivt alternativa lösningar för att stoppa dumpningen av snö i havet och strävar efter att stoppa dumpningen i havet, dock med beaktande av den totala miljöpåverkan. Under rådande förhållanden har Helsingfors stad än så länge inte möjlighet att frångå förfarandet med att dumpa snö i havet. Korta transportsträckor orsakar mindre koldioxidutsläpp, liksom även mindre störningar, trafikstockningar och buller i stadskärnan.

Miljöministeriet följer hur situationen i Helsingfors utvecklas.

Mer information

Miljöministeriet: Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 072, [email protected]

Helsingfors stad, stadsmiljösektorn, Esa Nikunen, miljödirektör, tfn 040 504 51 75, [email protected]

 
Tillbaka till toppen