Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Utnämningar till generals- och amiralstjänster samt förordnanden till uppgifter inom Försvarsmakten

Försvarsministeriet 30.1.2018 14.50
Pressmeddelande

Republikens president har 30.1.2018 på framställning av statsrådet beslutat om följande utnämningar till tjänster och förordnanden till uppgifter inom Försvarsmakten:

Försvarsmaktens personalchef, konteramiral Timo Tapio Junttila utnämns till en amiralstjänst för tiden 1.4.2018-30.6.2018; Försvarshögskolans rektor generalmajor Ilkka Juhani Korkiamäki utnämns till en generalstjänst för tiden 1.7.2018-30.6.2020 och han förordnas till Försvarsmaktens personalchef från 1.7.2018; Arméns operationschef brigadgeneral Jari Teppo Juhani Kallio förordnas till rektor för Försvarshögskolan från 1.7.2018; kommendören för Björneborgs Brigad överste Rami Kalervo Saari utnämns till en generalstjänst för tiden 1.7.2018-30.6.2023 och han förordnas till Arméns operationschef från 1.7.2018.

Konteramiral Timo Junttila (f. 1958) har varit Försvarsmaktens personalchef sedan år 2016. Innan dess har han tjänstgjort bl.a. som ledare för Försvarskurserna, kommendör för Finska vikens Marinkommando, försvarsattaché i Washington och chef för planeringsenheten vid försvarsministeriet. Till konteramiral befordrades han år 2016.

Generalmajor Ilkka Korkiamäki (f. 1960) har tjänstgjort som rektor för Försvarshögskolan sedan år 2016. Före det har han varit bl.a. chef för den finska krishanteringsstyrkan i KFOR-insatsen i Kosovo, direktör för Elektronikanstalten, lett en institution vid Försvarshögskolan och varit chef för ledningssystemsavdelningen vid Huvudstaben. Han befordrades till generalmajor år 2015.

Brigadgeneral Jari Kallio (f. 1961) har tjänstgjort som Arméns operationschef sedan år 2017. Tidigare har han varit bl.a. Republikens presidents adjutant, kommendör i KFOR-insatsen, kommendör för Uttis Jägarregemente och kommendör för Karelska brigaden. Han befordrades till brigadgeneral år 2014.

Överste Rami Saari (f. 1966) har varit kommendör för Björneborgs Brigad sedan år 2017. Före det har han bl.a. tjänstgjort som äldre avdelningsstabsofficer vid Huvudstaben, varit kursledare vid Reservofficersskolan, stabschef vid Karelska brigaden och innehaft ett specialuppdrag vid Arméstaben. Han befordrades till överste år 2014.

Mera information ger Aila Helenius, konsultativ tjänsteman vid försvarsministeriet, tfn 0295 140432.