Ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och bestämmelserna på lägre nivå om den

LVM036:00/2019 Lagstiftningsprojekt

I projektet görs de lagstiftningsändringar som förutsätts i EU:s nya fartygsavfallsdirektiv ((EU) 2019/883). Dessutom utreds möjligheten att utvidga de administrativa sanktionerna till att omfatta bl.a. svavelutsläpp, att reglera bunkringen till havs samt att göra de lagstiftningsändringar om fartygsåtervinning som Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning förutsätter.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM036:00/2019

Ärendenummer LVM/472/03/2019 , VN/7823/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 6.8.2019 – 1.7.2021

Datum för tillsättande 6.8.2019

Lagberedning

RP om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 3.2.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  7/2021
  17/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 96/2021

Esityksellä tehtäisiin EU:n uudistetun alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Tavoitteena on tehdä merenkulun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009) uudistetun EU:n alusjätedirektiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset.

Samalla laajennettaisiin merenkulun ympäristönsuojelulain öljypäästömaksun soveltamisala sisävesille ja tarkennettaisiin öljypäästömaksun maksuvelvollisuuden edellytyksiä koskevia säännöksiä talousvyöhykkeellä kulkevien alusten osalta. Rikkipäästörajoituksen tehostamiseksi säädettäisiin uudesta hallinnollisesta sanktiosta, rikkipäästömaksusta, ja tarkennettaisiin polttoaineen toimittajien valvontaa koskevia säännöksiä. Samalla ehdotetaan merenkulun ympäristönsuojelulakiin säännöksiä, jotka koskevat alusten välisiä polttoainetoimituksia sekä haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirtoja alusten välillä. Samalla rajoitettaisiin painolastivesisääntelyn soveltumista eräisiin jäänmurtajiin, jotka tuottavat jäänmurtopalveluita Väylävirastolle.

Samalla alusten teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettuun lakiin (alusturvallisuuslaki; 1686/2009)ja laivavarustelakiin (1503/2011) tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia. Lisäksi alusrekisterilakiin (512/1993) ja eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annettuun lakiin (turvatoimilaki; 485/2004) tehtäisiin pysyvinä muutokset, joista säädettiin COVID 19 -pandemian vuoksi määräaikaisina.

Sammandrag

I projektet görs de lagstiftningsändringar som förutsätts i EU:s nya fartygsavfallsdirektiv ((EU) 2019/883). Dessutom utreds möjligheten att utvidga de administrativa sanktionerna till att omfatta bl.a. svavelutsläpp, att reglera bunkringen till havs samt att göra de lagstiftningsändringar om fartygsåtervinning som Hongkongkonventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning förutsätter.

Utgångspunkter

Uudistetun alusjätedirektiivin täytäntöönpano edellyttää muutoksia merenkulun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009) ja merenkulun ympäristönsuojelusta annettuun valtioneuvoston asetukseen (76/2010). Direktiivin nojalla annettavat täytäntöönpanosäädökset edellyttävät myös muutoksia valtioneuvoston asetukseen.

Direktiivin edellyttämät lainsäädäntömuutokset on saatettava voimaan 28.6.2021 mennessä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2021.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut