Vesiliikennelain kokonaisuudistus

LVM040:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM040:00/2016

Ärendenummer LVM/1832/03/2016

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 7.10.2016 – 31.12.2018

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lagberedning

HE vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Riksdagens svar EV 260/2018

Kootaan yhteen muutetaan ja päivitetään vesiliikenteen sääntely ml. veneilyä koskeva sääntely, vuokravenesääntely ja vesiliikenteen liikennesäännöt.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2018

Kontaktperson
Irja Vesanen-Nikitin, Hallitusneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on vesiliikennelain kokonaisuudistus mukaan lukien lain roolin selkeyttäminen osana muuta meri- ja vesi-liikennettä koskevaa sääntelyä. Tavoitteena on (vrt. tieliiken-nelain uudistus) myös veneilijän käyttäytymistä koskevan sääntelyn ajanmukaistaminen, vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilykulttuurin lisääminen, turhan sääntelyn purku, viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttäminen, jakamistalouden ja automatisaation mahdollistaminen sekä mahdollisuus periä maksuja lupamenettelystä (esim. kilpailut). Vuokravenesääntelyn uudistuminen voi tuoda esiin tarpeita tarkentaa esimerkiksi veneen luovuttamisen edellytyksiä vesilii-kennelaissa.

Utgångspunkter

Vesiliikennelain tarkoitus ja suhde muuhun merenkulku- ja vesiliikennettä koskevaan lainsäädäntöön kuten huvivenelainsäädäntöön ja vuokraveneitä koskevaan sääntelyyn on epäselvä. Laki koskee pääosin veneilijän velvoitteita, mutta osittain myös kauppamerenkulkua. Veneilijään käyttäytymiseen kohdistuvaa, sanktioitua sääntelyä sisältyy myös eräisiin asetuksiin, mikä ei vastaa nykylainsäädännön vaatimuksia. Sääntely on hajallaan, osittain vanhentunutta ja toisaalta puutteellista ja viranomaisten roolit ovat epäselvät. Veneilyn turvallisuuden edistämiseksi ja jakamistalouden edistämiseksi tulisi miettiä uusia keinoja. Yhtenä keinona tähän on esitetty (merenkulun neuvottelukunnan veneilyjaostossa ja sitä seuranneessa veneilyverkostossa) veneilyyn liittyvien vastuiden uudelleen tarkastelua kuten päällikkösääntelyn tarvetta.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.