Forum för digitaliseringen inom logistiken

LVM052:00/2021 Projekt

Kommunikationsministeriet har tillsatt ett forum för digitalisering av logistik som består av företrädare för intressentgrupper och myndigheter för åren 2021–2023 för att påskynda och säkerställa att digitaliseringen av logistiken framskrider.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM052:00/2021

Ärendenummer VN/16314/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 25.8.2021 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 25.8.2021

Kontaktperson
Noora Lähde, Erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Forumet för digitalisering av logistik har till uppgift att i samarbete säkerställa genomförandet av principbeslutet om digitalisering av logistiken samt i synnerhet distributionen av digitala data i leveranskedjorna i syfte att minska kostnaderna, påskynda hållbar tillväxt och uppnå de klimatpolitiska målen. Forumet ska dessutom stödja regleringen och påverkan inom EU samt styra beredningen av det forskningsprogram som ska utarbetas och användningen av EU-finansiering. Forumet presenterar konkreta metoder för att stärka digitaliseringen av logistiken, stöder projekt i nätverk som utnyttjar data samt stöder och påskyndar det nationella genomförandet av EU-lagstiftningen.

Sammandrag

Kommunikationsministeriet har tillsatt ett forum för digitalisering av logistik som består av företrädare för intressentgrupper och myndigheter för åren 2021–2023 för att påskynda och säkerställa att digitaliseringen av logistiken framskrider.

Utgångspunkter

Statsrådet fattade den 27 maj 2021 ett principbeslut om digitalisering av logistiken. Principbeslutet har utarbetats utgående från strategin för digitalisering av logistiken och i principbeslutet dras det upp riktlinjer för ministeriernas och förvaltningsområdenas centrala åtgärder för att uppnå målen inom digitaliseringen av logistiken. Målet är att påskynda digitaliseringsutvecklingen och utnyttjandet av data inom logistikbranschen och att därigenom uppnå effektivitets-, säkerhets- och hållbarhetsvinster.

I enlighet med den första åtgärden i principbeslutet har det tillsatts ett forum för digitalisering av logistiken för åren 2021–2023 för att säkerställa Finlands spetsposition i digitaliseringen av logistiken. I forumet finns företrädare för företag som tillhandahåller logistik- och transporttjänster och olika digitaliseringslösningar, centrala branscher inom industrin, handeln och andra branscher som använder tjänsterna.