Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM062:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM062:00/2017

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-