Genomförande av bestämmelser som gäller det sociala regelverket och marknaden i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter

LVM062:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Målet med projektet är att genomföra de bestämmelser som gäller det sociala regelverket och marknaden i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter jämte de informationssystemkrav som gäller dessa samt att nationellt genomföra direktivet om utstationering av förare inom vägtransportsektorn. Samtidigt ser man över infogandet av de regeringsprogramenliga skri-velser som gäller beställarens ansvar för transporter i lagen om transportservice.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM062:00/2020

Ärendenummer VN/22062/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 21.10.2020 – 30.4.2022

Datum för tillsättande 3.11.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  38/2021
  42/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 222/2021

Målet är att nationellt genomföra de bestämmelser som gäller det sociala regelverket och marknaden i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter. Samtidigt ser man över infogandet av de regeringsprogramenliga skrivelser som gäller beställarens ansvar för transporter i lagen om transportservice.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonSini Wirén, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Mål och resultat

Målet med projektet är att nationellt genomföra de bestämmelser som gäller det sociala regelverket och marknaden i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter till den del bestämmel-serna gäller:
• kör- och vilotider och färdskrivare; Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1054,
• villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg, mark-nadstillträde och den inre marknadens informationsutbyte: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1055 och
• krav på informationssystem i anslutning till dessa.

Projektet syftar också till att nationellt genomföra:
• Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1057
- om fastställande av särskilda regler med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn och
- om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och
- förordning (EU) nr 1024/2012.

I samband med det nationella genomförandet av projektets rörlighetspaket är dessutom målet att bedöma om de regeringsprogramenliga skrivningar som gäller beställarens ansvar för transporter ska fogas till lagen om transportservice (320/2017).

I projektet bereds behövliga ändringar i följande lagar:
– lagen om transportservice (320/2017),
– lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016).

I projektet ser man också över behovet av att uppdatera bland annat följande lagar och för-ordningar:
– statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare (507/2018),
– lagen om överlastavgift (51/1982).

Vid behov bereds inom ramen för projektet även andra mindre tekniska ändringar och upp-dateringar i lagen om transportservice.

För genomförandet av projektet inrättas en arbetsgrupp som har till uppgift att uppfylla ovan nämnda mål.

Till arbetsgruppen ska det inrättas en undergrupp vars syfte är det nationella genomföran-det av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1057 till den del det gäller utstat-ionering av förare inom vägtransportsektorn. Eftersom lagstiftningen om utstationering av arbetstagare hör till arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde, är det ar-bets- och näringsministeriet som leder underarbetsgruppen.

Sammandrag

Målet med projektet är att genomföra de bestämmelser som gäller det sociala regelverket och marknaden i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter jämte de informationssystemkrav som gäller dessa samt att nationellt genomföra direktivet om utstationering av förare inom vägtransportsektorn. Samtidigt ser man över infogandet av de regeringsprogramenliga skri-velser som gäller beställarens ansvar för transporter i lagen om transportservice.

Utgångspunkter

Bestämmelserna som gäller det sociala regelverket och marknaden i EU:s rörlighetspaket för vägtransporter offentliggjordes den 30 juli 2020 i Europeiska unionens officiella tidning.

De nu offentliggjorda förordningarna i rörlighetspaketet trädde i kraft den 20 augusti 2020 och tillämpningen av dem inleds åren 2022-24, med undantag av förordningen om kör- och vilotider. Bestämmelserna om kör- och vilotider började tillämpas genast när förordningarna trädde i kraft.

Det nu offentliggjorda direktivet om utstationerade förare inom vägtransportsektorn trädde i kraft den 1 augusti 2020 och den nationella lagstiftningen ska utfärdas senast den 2 febru-ari 2022. Direktivet ska tillämpas från och med den 2 februari 2022.

Den nationella regleringen som gäller det sociala regelverket och marknaden i rörlighetspa-ketet finns i huvudsak i lagen om transportservice (320/2017) och lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). I projektet ska man göra nödvändiga ändringar i dessa. Regel-verket i rörlighetspaketet kommer också att påverka tillsynen (bland annat kör- och vilotider, arbetsskift, utstationerade arbetstagare), och reglering om dessa finns i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006), men det kan finnas behov av att stärka tillsynen också i annan lagstiftning på basis av de bestäm-melser som nu offentliggjorts.

Bestämmelserna i rörlighetspaketet ändrar den s.k. IMI-förordningen (om informationssy-stemet för den inre marknaden) och ställer nya krav på ERRU-systemet (Europeiska regist-ret för vägtransportföretag), vilka det är nödvändigt att se över med tanke på såväl lagstift-ningen om informationssystem som lagstiftningen om genomförandet av tillsyn.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut