Statsrådets förordning om uppgifter som ska lämnas innan avtal om kommunikationstjänster ingås

LVM075:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tiedoista, joita tulee antaa kuluttajille ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä. Tiedot tulisi antaa myös mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, jos muuta ei ole sovittu. Tietovaatimukset koskisivat sähköisiä viestintäpalveluita tarjoavia teleyrityksiä.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM075:00/2020

Ärendenummer VN/25086/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 11.11.2020 – 30.1.2021

Datum för tillsättande 11.11.2020

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Asetusehdotuksella täytäntöönpannaan kansallisesti teledirektiivin 102 artiklaa täsmentävä liite VIII. Tavoitteena on parantaa kuluttajien mahdollisuutta saada sopimuksen te-kemisen kannalta olennaisia tietoja ja näin parantaa kuluttajien oikeuksia.

Sammandrag

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tiedoista, joita tulee antaa kuluttajille ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä. Tiedot tulisi antaa myös mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, jos muuta ei ole sovittu. Tietovaatimukset koskisivat sähköisiä viestintäpalveluita tarjoavia teleyrityksiä.

Utgångspunkter

Säädösehdotuksen taustalla on vuonna 2018 annettu direktiivi eurooppalaisesta sähköi-sen viestinnän säännöstöstä (2018/1972). Teledirektiivi täytän-töönpannaan kansallisesti sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) annetun lain ja siihen liittyvien lakien muutoksella, hallituksen esityksellä HE 98/2020vp

Ytterligare uppgifter