Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Beredningen av en finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter framskrider

Statsrådets kommunikationsavdelning
26.11.2021 11.00 | Publicerad på svenska 26.11.2021 kl. 18.42
Pressmeddelande 680

Projektgruppen bestående av statssekreterare och projektets parlamentariska uppföljningsgrupp håller på att gå vidare med beredningen av reformen av finansieringsmodellen för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter. Veikkaus Ab:s nuvarande förmånstagare får uttala sig om utkastet till finansieringsmodell i tjänsten Dinåsikt.fi och vid ett virtuellt diskussionsmöte.

Statsrådet tillsatte på framställning av statsministern ett tidsbegränsat projekt med uppgift att utarbeta ett förslag till ny finansieringsmodell för verksamhet som finansieras med penningspelsintäkter från ingången av 2024.

En ny finansieringsmodell tas fram för att garantera förmånstagarna en förutsägbar, stabil och tillräcklig finansiering som tryggar deras autonomi.

Den första fasen i projektet går ut på att bereda en färdplan för reformen av finansieringsmodellen. Färdplanen ska vara klar före årsskiftet. Utifrån färdplanen inleds i början av 2022 beredningen av en regeringsproposition med förslag till behövliga lagstiftningsändringar. Avsikten är att en regeringsproposition om reformen av finansieringsmodellen ska överlämnas till riksdagen under hösten 2022. Verksamheten enligt den nya finansieringsmodellen inleds den 1 januari 2024.

Vid beredningen av färdplanen bedöms vilka konsekvenser reformåtgärderna har för förmånstagarna och statsunderstödsverksamheten. En mycket viktig del av beredningen är att säkerställa att den nya finansieringsmodellen överensstämmer med EU-lagstiftningen.

Den av statsrådet tillsatta projektgruppen har utifrån diskussioner med den parlamentariska uppföljningsgruppen (med riksdagsledamöter från varje riksdagsgrupp som medlemmar och företrädare för fem förmånstagarorganisationer som sakkunnigmedlemmar) beslutat att gå vidare med beredningen av en tillämpad version av den modell för en totalreform som Erkki Liikanens arbetsgrupp föreslagit (Statsrådets publikationer 2021:12).

I den nya finansieringsmodellen intäktsförs Veikkaus Ab:s vinstmedel till staten som icke-öronmärkta allmänna medel. I fortsättningen finansieras understöden till Veikkaus Ab:s nuvarande förmånstagare från ett nytt moment vars storlek inte är kopplad till bolagets vinstmedel. I stället fastställs anslagsnivån i statens budgetprocess. 

Under beredningen av färdplanen utreds möjligheterna att införa en ny lag som gäller fördelning av tippningsvinstmedel. I lagen ska föreskrivas om statsunderstödsfinansiering som anvisas från det nya momentet till undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet enligt procentuella fördelningsförhållanden och eventuellt också om användningsändamålen för den finansiering som beviljas. Syftet med ministeriespecifika procentandelar enligt lagen är att garantera en förutsägbar finansieringsmodell både för ovannämnda statsunderstödsministerier och för de aktörer i det civila samhället som ansöker om statsunderstödsfinansiering.

Projektgruppen ska höra förmånstagarna

Projektgruppen med ansvar för beredningen av finansieringsmodellen vill höra förmånstagarnas tankar och åsikter om det utkast till finansieringsmodell som är under beredning. Utkastet kan kommenteras i tjänsten Dinåsikt.fi från den 1 till den 8 december. Dessutom presenterar statssekreterare Henrik Haapajärvi utkastet till reform och svarar på frågor på Teams den 2 december kl. 10.00–11.30. Av organisationerna och företrädarna för det civila samhället begärs särskilt synpunkter på den planerade finansieringsmodellens förutsägbarhet, stabilitet och konsekvenser för förmånstagarnas autonomi.

Ytterligare information: Seppo Määttä, avdelningschef, statsrådets kansli, [email protected]

 
Tillbaka till toppen