Hoppa till innehåll

Utredning: På väg mot en mer systematisk uppföljning av företagsstöd – kommunernas stöd som en del av det nationella stödregistret

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetarbets- och näringsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 8.2.2023 8.56
Pressmeddelande 65/2023

De ekonomiska företagsstöd som beviljas av kommunerna övervakas inte systematiskt och saknar enhetliga processer. Kommunernas anslutning till det befintliga nationella registret över företagsstöd möjliggör en företagsspecifik uppföljning av de minimis-stödackumulering och jämförbarhet i fråga om beviljade stöd, konstateras i en rapport som utarbetats av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet om företagsstöd som beviljas av kommuner i Finland och som publicerades den 8 februari.

Stöd som beviljas av kommuner till företag omfattas till största delen av EU:s lagstiftning om statligt stöd, och nationella myndigheter har kunnat följa upp stöden sedan början av 2022 i registret över företagsstöd. Kommunerna är dock inte skyldiga att i företagsstödsregistret rapportera de minimis-stöd som de har beviljat eller gruppundantag i fråga om statligt stöd.

De ekonomiska företagsstöd som beviljas av kommunerna är måttliga och det har inte skett några betydande förändringar i de totala volymerna av företagsstöd eller i antalet företag som fått stöd under granskningsperioden 2019–2021. Det kommunala området saknar dock systematisk uppföljning och enhetliga processer i samband med stöden.

Kommunernas stöd i första hand för sysselsättning

Kommunernas stöd för sysselsättning och dem som främjar sysselsättning uppgick årligen till 6,6–10,5 miljoner euro. Evenemangs- och marknadsföringssamarbete stöds med 2,5–2,9 miljoner euro. Företagsverksamhetens tillväxt, utveckling och internationalisering stöds med 2,8–3,6 miljoner euro. De övriga stöden inriktas bland annat som stöd av engångskaraktär till olika typer av lokal infrastruktur. Under enskilda år kan ett större beslut om stöd, till exempel till en havs- eller inlandshamn, i hög grad påverka den totala volymen. Den totala volymen är några tiotals miljoner euro per år.

År 2021 uppgick lån, borgen och garantier som kommunerna beviljade kommunernas egna bolag och sammanslutningar samt finansieringen med eget kapital till 137–328 miljoner euro. På motsvarande sätt uppgick kommunernas verksamhetsstöd till utvecklingsbolag eller andra bolag eller sammanslutningar som kommunerna äger till 6–13 miljoner euro samma år.

Nationellt register över de minimis-stöd

EU-kommissionen offentliggjorde i november 2022 ett förslag till ändring av de minimis-förordningen. De viktigaste frågorna i förslaget gäller ändringen av de minimis-gränsen, inrättandet av ett centralt de minimis-register för EU och nationella register över de minimis-stöd. Utredningen rekommenderar kommunerna att ansluta sig till det befintliga nationella registret över företagsstöd, som skulle kunna bli ett nationellt register över de minimis-stöd. Registret över företagsstöd är en del av arbets- och näringsministeriets kundinformationssystem för företagstjänster.

Kommunerna välkomnar med reservation införandet av ett nationellt register över företagsstöd. Eftersom kommunernas kännedom och kunnande om EU:s lagstiftning om statligt stöd delvis är bristfälliga och varierar mellan kommunerna, bör övergången till användningen av registret ske stegvis, i samverkan med kommunerna och med betoning på registrets fördelar.

Utredningen har bedömt nuläget och utrett utvidgandet av det befintliga statliga registret över företagsstöd till att omfatta alla myndigheter inom den offentliga sektorn eller dem som beviljar stöd på deras vägnar. 4FRONT och KPMG har ansvarat för projektet som ingår i statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Mer information ges av Anne-Mari Järvelin, 4FRONT, tfn 040 705 6944, anne-mari.jarvelin(at)4front.fi och Anne Rothovius, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5063532, anne.rothovius(at)gov.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.