Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Fpa informerar:
Beslut om de uppgifter som ska finnas i det elektroniska coronavaccinationsintyget

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2021 11.19 | Publicerad på svenska 23.2.2021 kl. 9.36
Pressmeddelande 36/2021

I Finland utarbetar man ett elektroniskt coronavaccinationsintyg som ska finnas i Kanta-tjänsten och innehålla uppgifter om coronavaccinationen.

I coronavaccinationsintyget ska finnas

  • uppgifter om den person som vaccinerats
  • uppgifter om det vaccin som getts
  • uppgifter om vaccineringen
  • intygets identifikationsuppgifter, dvs. uppgifter om den organisation som gett vaccinet

Uppgifterna i coronavaccinationsintygen har fastställts på internationell nivå för att de ska vara enhetliga i alla länder, och det elektroniska intyget i Kanta-tjänsten ska följa de internationella bestämmelserna.  

Vaccinationsintyget fås via Kanta-tjänsten

Vaccinationsintyget fås via Kanta-tjänsten. I inledningsskedet gäller intyget coronavaccinationen,   men avsikten är att Kanta-tjänsten ska innehålla intyg också för alla andra vaccinationer. 

Vaccinationsintyget kan vara digital vaccinationsinformation, en streckkod, en QR-kod eller en kombination av dessa som kan ses i Kanta-tjänsten via telefonen, och den kan också skrivas ut på papper.

Eftersom alla inte använder eller har möjlighet att använda Kanta-tjänsten, ska man om man så önskar kunna få vaccinationsintyget även i pappersform från den instans som gett vaccinet.  

Vaccinationsintyget i Kanta-tjänsten är bara avsett för eget bruk. Man kan själv bestämma om användningen och ändamålet. 

Det medborgargränssnitt som ingår i Kanta-tjänsterna innehåller utöver vaccinationsuppgifter även andra personuppgifter som gäller hälsan. År 2020 använde sammanlagt 2,7 miljoner människor Kanta-tjänsten, och de besökte tjänsten sammanlagt 29,4 miljoner gånger. 

När kan coronavaccinationsintygen börja användas?

Avsikten är att vaccinationsintygen ska kunna tas i bruk så snabbt som möjligt. Tekniken för intyget samt beredningen av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som preciserar klientuppgiftslagen och som förutsätts för det tekniska genomförandet ska vara färdig i början av våren 2021. Målet är att det elektroniska coronavaccinationsintyget ska vara tillgängligt i maj 2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet bereder den förordning som gör det möjligt att i fortsättningen få intyg för alla vaccinationer direkt från Kanta-tjänsten. För närvarande får man ett vaccinationsintyg i pappersform om man begär det av den instans som gett vaccinationen.  

Vilka ändamål kan vaccinationsintyget användas för?

Tillsvidare har det inte fattats något beslut om när eller var det ska krävas ett coronavaccinationsintyg. Man är inte heller i EU och WHO eniga om de situationer där man borde kräva att coronavaccinationsintyget ska användas.   

Finland deltar i det internationella samarbetet när det gäller informationen i vaccinationsintygen. På så sätt säkerställer Finland att vårt coronavaccinationsintyg stämmer överens med den internationella modellen och att det intyg som ska fås via Kanta-tjänsten kan användas som intyg också i andra länder som kräver intyg. 

Avsikten är att det i fortsättningen ska vara möjligt att få intyg också för annat än vaccinationer, till exempel för laboratorieprov och andra undersökningar. 

Behöver patientdatasystemen eller andra system ändras på grund av vaccinationsintyget?

För att det digitala vaccinationsintyget ska kunna tas i bruk måste man först säkerställa att vaccinationsuppgifterna lagras i Kanta-tjänsten på ett heltäckande och korrekt sätt. För att det ska vara möjligt måste man göra ändringar i en stor del av de patientdatasystem som används eller ta i bruk en skild applikation för lagringen av vaccinationsuppgifter och ansluta den till Kanta-tjänsterna. De organisationsspecifika sätten för genomförandet preciseras när projektet med coronavaccinationsintyget framskrider.

Vaccinationsuppgifter lagras i dag på många olika sätt i Kanta-tjänsterna. Det här beror på att man använder olika patient- och klientdatasystem i kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten och på att uppgifterna sedan lagras på olika sätt också i Kanta-tjänsterna och i de egna Kanta-sidorna. 

Vem ansvarar för genomförandet av projektet med vaccinationsintyget?

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av projektet och för tidsplanen.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för projektet som helhet, för beredningen av lagstiftningen och för ministeriernas internationella samarbete. 

Fpa genomför vaccinationsintyget och de ändringar som behövs göras i Kanta-tjänsten och ansvarar för servicen och kundinformationen i Kanta-tjänsterna.   

Kostnaderna för coronavaccinationsintyget

Enligt den preliminära bedömningen uppgår kostnaderna för det elektroniska vaccinationsintyget till 3,5 miljoner euro. Detta omfattar bland annat kostnader för utvecklingen av Kanta-tjänsten och patientdatasystemen, kostnader för andra system som eventuellt behövs samt de olika aktörernas projektkostnader och kostnader för till exempel kommunikation.  

Ytterligare information

Minna Saario, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (allmänna frågor)
Marina Lindgren, direktör för informationstjänster, Fpa, [email protected] (frågor om Kanta)
Aleksi Yrttiaho, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

 
Tillbaka till toppen