Hoppa till innehåll

Statistikföringen av rekreation och naturturism uppdateras för att bättre motsvara dagens krav

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.12.2017 9.12
Pressmeddelande 600/2017

En mångsidig översikt över statistikföringen och uppföljningen av rekreations- och naturturism har färdigställts. I översikten, som har utarbetats av Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral, bedöms tillräckligheten och kvaliteten hos sektorns nuvarande datalager. I översikten föreslås också olika åtgärder för att förbättra informationsproduktionen och datalagren. De flesta datainsamlingar, uppföljningar och statistiker kräver uppdatering och utvidgning. Då är de till större nytta med tanke på beslutsfattandet och verksamhetsstyrningen i samhället. Arbetet har i första hand syftat till att ge den offentliga förvaltningen bättre förutsättningar att uppfatta branschens utveckling och få tillräckligt med information som grund för styrningen och förutseendet av sektorns utveckling.

De viktigaste utvecklingsförslagen gäller sektorns gemensamma informationsförvaltning och metoder för att öka de olika datainsamlingarnas synerginyttor. Datalagren bör utnyttjas effektivare vid bedömning av konsekvenserna för ekonomin och sysselsättningen och som effekt- och hållbarhetsindikatorer vid uppföljning av hållbar rekreation och naturturism.

Översikten har utarbetats som ett led i projektet ”Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)”, som syftar till att lyfta fram nya metoder för att utveckla och trygga en hållbar användning av skogar och vattenområden för rekreation och turism. Projektet innefattade två expertenkäter och en omfattande genomgång av skriftligt material på webben. Projektet är ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016.

Rapporten på finska: Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun tilastoinnin kehittäminen

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi

Mer information om projektet VirKein (på finska)

Ytterligare information: Tuija Sievänen, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 040 801 5269, tuija.sievanen(at)luke.fi och Liisa Tyrväinen, professor, Naturresursinstitutet, tfn 050 391 4553, liisa.tyrvainen(at)luke.fi