Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Rapport: Statens ägarstyrning har blivit mer professionell, men det finns rum för förbättring

Statsrådets kommunikationsavdelningStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 20.9.2019 11.30
Pressmeddelande 469/2019

De strukturella reformerna av statens ägarstyrning har fungerat bra och det operativa genomförandet av ägarstyrningen har blivit mer professionellt under det senaste årtiondet. Vissa utmaningar förekommer dock i situationer där regeringens substanspolitiska reformer inte sammanfaller med statens ägarpolitiska riktlinjer. Detta konstateras i en utvärderingsrapport av KPMG Oy Ab, Näringslivets forskningsinstitut och Vantage Consulting Oy. Rapporten publicerades den 19 september.

Statens ägarstyrning efter 2004 har utvärderats utifrån intervjuer med olika intressegrupper. Utvärderingen omfattar också en internationell jämförelse och en analys av statsägda bolags ekonomiska framgång i förhållande till privatägda bolag. I utvärderingsrapporten ges fyra åtgärdsrekommendationer, som kan sammanfattas på följande vis:

  1. Statsförvaltningen bör utveckla sin förmåga att lösa motsättningar mellan de ägarpolitiska målen och övriga politiska mål.
  2. Kompetensen kring statens ägarstyrning bör vidareutvecklas.
  3. Vid premiering bör bolagens olika situationer och förändringar i verksamhetsmiljön beaktas.
  4. Bolagens samhällsansvar och rapporteringen om det bör vidareutvecklas.

Den första åtgärdsrekommendationen hänför sig till situationer där regeringens substanspolitiska reformer inte sammanfaller med statens ägarpolitiska riktlinjer. En lösning på dessa utmaningar kräver aktivare gemensam planering och dialog mellan olika ministerier samt starkare styrning som kombinerar olika politiska aspekter.

För det andra är det viktigt att vidareutveckla ägarstyrningen för att bidra till en högklassig och enhetlig ägarstyrning som genomförs av flera aktörer. Det är möjligt att främja denna utveckling genom strukturella ändringar, delat ansvar för ägarstyrningen eller alternativt genom utveckling av stödstrukturerna.

De allmänna riktlinjer som gäller premiering av statsägda bolag bör bibehållas. Samtidigt bör man dock fästa allt större vikt vid de statsägda bolagens olika situationer och förändringar i verksamhetsmiljön. I utvärderingsrapporten rekommenderas därför ytterligare utredning om premiering, så att bolagens olika situationer och förändringar i verksamhetsmiljön kan beaktas bättre än i nuläget.

Enligt den fjärde åtgärdsrekommendationen är det skäl att fortsätta att systematiskt utveckla bolagens samhällsansvar inom ramen för ägarstyrningen och kommande principbeslut. Det är motiverat att integrera samhällsansvar i bolagens affärsverksamhet och rapportering för att utveckla ägarvärdet och bland annat klimatrapporteringen.

Utvärderingen visar att ägarstyrningens struktur och organiseringen av ägarstyrningen utmärker sig positivt i jämförelse med situationen i de andra EU-länder som granskats. I rapporten noteras inga betydande skillnader mellan statsägda bolag och privatägda bolag i fråga om bolagens lönsamhet och produktivitet. Detta tyder på att de ägarpolitiska målen har nåtts.

Utvärderingen har gjorts av KPMG Oy Ab, Näringslivets forskningsinstitut och Vantage Consulting Oy inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Ytterligare information: Henrik Pekkala, Senior Manager, KPMG Oy Ab, tfn 020 760 3950, [email protected]