Hoppa till innehåll

Undersökning: Ny metod för prognostisering av behov och utbud av social- och hälsovårdspersonal

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 3.5.2024 16.11
Pressmeddelande 214/2024

Nuläget och utvecklingsbehoven när det gäller prognostiseringen av behov och utbud av arbetskraft inom social- och hälsovårdsyrken har utretts i en undersökning som utarbetats för statsrådet. I undersökningen kopplades prognostiseringen av behovet av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården för första gången till hur servicebehov utvecklas. I undersökningen utreddes även hur prognostisering genomförs i vissa andra länder.

Utredningen om prognostiseringen av personalbehov inom social- och hälsovårdstjänsterna, som inleddes våren 2023, offentliggjordes den 3 maj. Forskningsgruppen bestod av forskare från Institutet för hälsa och välfärd och Labore.

Olika uppgifter har sammanställts för att bedöma behovet av ändringar

Det som gör undersökningen betydelsefull är att uppgifter om social- och hälsovårdspersonal nu kopplades till uppgifter om förändringar i servicebehov. Det är viktigt att kombinera dessa uppgifter för att bättre kunna förutse behovet och utbudet av social- och hälsovårdspersonal.

Beräkningarna i undersökningen genomfördes genom att komplettera databaserna för social- och hälsovårdsmodellen, som bygger på material ur Institutet för hälsa och välfärds register över vårdanmälningar, och för FINAGE-modellen, som beskriver arbetsmarknaden och den nationella ekonomin, med sysselsättningsstatistik.

Utbildningens inverkan på utbudet av arbetskraft inom social- och hälsovårdsyrken undersöktes med hjälp av karriärprofiler som beskriver hur personer som fått social- och hälsovårdsutbildning har övergått till olika yrken, blivit arbetslösa och hamnat utanför arbetskraften. Genom att kombinera karriärprofilerna med uppskattningar av volymer av den befintliga arbetskraften samt framtida examina och invandring kan man få en prognos över hur utbudet utvecklas.

Genom att kombinera bedömningar av behov och utbud av arbetskraft kan man i princip bedöma behovet av ändringar i utbildningen av yrkesgrupper inom social- och hälsovården i framtiden. Undersökningen demonstrerar tillämpningen av de framtagna metoderna genom att utarbeta exemplifierande projektionsberäkningar för hur behovet och utbudet av personal inom social- och hälsovården kommer att utvecklas fram till 2040.  

I beräkningarna användes uppgifter för 2019 och 2020. Det är de sista åren för vilka alla statistiska uppgifter som behövs för modellen finns tillgängliga. De senaste tre åren har varit exceptionella, bland annat på grund av pandemin och att välfärdsområdena inlett sin verksamhet. Tillgången till information håller dock på att förbättras i och med social- och hälsovårdsreformen.

Mer information ges av Juha Honkatukia, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 246 011 juha.honkatukia(at)thl.fi

Publikationen har tagits fram som en del av verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2023. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.