Hoppa till innehåll

I en färsk forskning föreslås ändringar i fråga om granskningen av miljöprodukter och miljötjänster

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetstatsrådets kansliutrikesministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2024 9.07
Pressmeddelande 298/2024

På basis av en forskning om miljöprodukter och miljötjänster föreslås det en ny bedömningsram för upprättandet av de förteckningar som det avtalas om på internationell nivå. Enligt forskningen har de finländska företagen en internationell konkurrensfördel också inom miljösektorn.

Inom det projekt inom Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet som genomfördes av Finlands miljöcentral (SYKE) och Näringslivets forskningsinstitut (ETLA) granskade man de existerande förteckningar över miljöprodukter och miljötjänster (Environmental Goods and Services, EGS) som upprättats av internationella organisationer och undersökte finländska företags konkurrenskraft inom den internationella handeln.

Det konstaterades att flera av EGS-förteckningarna är föråldrade på grund av den snabba teknologiska och vetenskapliga utvecklingen. Man ansåg att de WTO-förhandlingar som förs på området står stilla delvis därför att man inte lyckats komma överens om en gemensam ram för EGS. På basis av forskningsresultaten föreslås det en ny ram för granskningen som ska kunna utnyttjas vid beredningen av de gemensamt avtalade EGS-förteckningarna. 

Med hjälp av de kriterier som forskarna fastställde, de nyaste EGS-förteckningarna och responsen från de finländska företagen bereddes en omfattande och uppdaterad förteckning över miljöprodukter (EGF124). Den analys om produktionen och den internationella handeln som ingår i forskningen och som berör Finland gjordes utifrån förteckningen EGF124.

Förteckningarna stöder bekämpningen av klimatförändringen

Förteckningarna över miljöprodukter och miljötjänster är viktiga för att förstå vilken ekonomisk betydelse de har, i synnerhet med tanke på den tredubbla planetära krisen med klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och föroreningarna. 

Det behövs nya tullkoder för att kunna särskilja miljöprodukterna från skadliga produkter och undvika att den gröna ekonomin betydelse undervärderas. Ett objektivt system som baserar sig på miljövetenskaper kräver stora resurser och internationellt samarbete. Framstegen i finansieringen av grön teknologi ser lovande ut. 

Finländska företag har ett litet relativt försprång inom EGS-sektorn, men potentialen i verksamheten har inte utnyttjats tillräckligt. Energiomställningen, den cirkulära ekonomin och naturbaserade lösningar erbjuder stora möjligheter för en hållbar tillväxt.  Finländska företag och industriorganisationer förhåller sig i huvudsak positiva till EU:s miljöprogram och är medvetna om sin roll vad gäller hanteringen av den tredubbla planetära krisen.

Mer information: Tapio Reinikainen (SYKE), tfn 0295 251 847, [email protected] och Jukka Peltonen, utrikesministeriet, tfn 0295 350 763, [email protected]

Publikationen har tagits fram som ett led i verkställandet av Statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2023. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis Statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi.