Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Våld i nära relationer minskas genom målmedvetet arbete

16.5.2011 10.21
Nyhet N5-57746

I social- och hälsovårdsministeriets strategi har en minskning av våldet lyfts till ett nationellt mål. "Våld i nära relationer och inom familjen är någonting som inverkar på människans och familjens välbefinnande. Tyvärr är den finländska kulturen relativt våldsam. Det talas inte om våld i nära relationer och inom familjen, utan det hemlighålls eftersom man fortfarande skäms över det. Man måste arbeta långsiktigt och målmedvetet för att förebygga våld. Här hjälper inga hokus-pokus-knep," säger regeringssekreterare Heidi Manns-Haatanen.

En minskning av våldet mot kvinnor är en del av förebyggandet av våld i nära relationer och inom familjen. Målet är globalt.

"De första riktlinjerna för verksamheten skapades vid FN:s fjärde världskonferens om kvinnor 1995 i Peking", berättar Manns-Haatanen. För att förebygga våld mot barn, unga och kvinnor och skydda offer och riskgrupper för våld arbetar man bland annat i EU:s Daphne-program.

"Finska regeringens jämställdhetsprogram 2008-2011 förutsatte att ett omfattande, tväradministrativt samarbete ska bedrivas för att förebygga våld mot kvinnor, eftersom förebyggande av våld inte enbart är en fråga för SHM:s förvaltningsområde. Vi har ett nära samarbete med bland annat med inrikesministeriet, polisen, justitieministeriet och organisationer", säger Manns-Haatanen.

Resultatet av samarbetet utmynnade också i ett program för att minska våldet mot kvinnor, som färdigställdes hösten 2010.

Europarådets nya konvention förpliktar

Europarådet offentliggjorde den 11 maj konventionen om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld inom familjen, som är förpliktande för medlemsstaterna. Medlemsländerna ska förebygga våld, skydda offer, väcka åtal mot förövarna samt förenhetliga och koordinera sin verksamhet.

Åtgärder som stöder verkställandet av konventionen i Finland har redan tagits med i programmet för att minska våld mot kvinnor. För genomförandet och koordineringen av programmet svarar Institutet för hälsa och välfärd. Även om programmet utgår från förebyggande av våld mot kvinnor utvecklar programmet verksamhetsmodeller för att förebygga våld, ingripa mot det och hjälpa offret oberoende av offrets och förövarens kön.

Heltäckande nätverk av skyddshem

Finland har undertecknat FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). Vid bedömningar av konventionen har mängden våld i nära relationer och inom familjen konstaterats vara stor i Finland. En anledning till oro har varit ett otillräckligt antal skyddshemstjänster.

"Vi har i huvudsak skyddshem som upprätthålls av organisationer. Vårt mål är ett riksomfattande system av skyddshem. Skyddshemstjänster ska kunna erbjudas mer jämlikt runt om i Finland", säger Manns-Haatanen.

Samtidigt som stödtjänster för dem som redan upplevt våld ska utvecklas måste man satsa på förebyggande arbete. "Om man vill se att attityder, verksamhetsmodeller och reaktioner förändras, måste man börja arbetet med barn och unga", säger Manns-Haatanen.

"Lika mycket är barnen i familjerna offer för det våld som de har bevittnat. De behöver hjälp för att de inte ska upprepa det våldsamma beteendet när de växer upp och blir vuxna. Därigenom får även föräldrarna stöd för att våld är fel sätt att reagera", avslutar Manns-Haatanen. 

Redaktör Ritva Kosonen

På vår webbplats

Våld i nära relationer och inom familjen
Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma (Julkaisuja 2010:5)

fokus