Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet förordar att den östliga förbindelsen i spårtrafikprojektet framskrider

kommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.1.2021 8.00
Pressmeddelande 28/2021
Foto: Shutterstock

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 20 januari 2021 att spårtrafikinvesteringen i fråga om den östliga sträckningen ska främjas.

I enlighet med de riktlinjer som finanspolitiska ministerutskottet förordat fortsätter kommunikationsministeriet förhandlingarna med de kommuner som drar nytta av investeringen i spårtrafik i östlig riktning och eventuellt med andra offentliga samfund för att bilda ett projektbolag. Projektbolagets uppgift kommer att omfatta planering och finansiering av projektplaneringen fram till byggstarten.

Förhandlingarna fortsätter utgående från sträckningen Flygbanan-Borgå-Kouvola

Projektbolaget som grundas för att främja en snabb spårförbindelse i östlig riktning ska ha till uppgift att planera en ny banförbindelse. Förhandlingarna om ett projektbolag för den östliga järnvägsförbindelsen fortsätter utifrån järnvägsförbindelsen Flygbanan-Borgå-Kouvola. Planeringskostnaderna för projektbolaget för den östliga riktningen är enligt en preliminär uppskattning ca 70 miljoner euro i alternativet Flygbanan-Borgå-Kouvola.

Förutsättningarna för att bilda ett projektbolag ska vara likvärdiga med Finlandsbanan Ab och Entimmeståget till Åbo Ab. Staten ska när projektbolaget bildas äga minst 51 procent av bolaget. En förutsättning för bildandet av ett projektbolag är att de andra aktieägarna förbinder sig att kapitalisera bolaget med en andel på cirka 49 procent av de uppskattade kostnaderna för den planering som byggberedskapen förutsätter och av kostnaderna för projektbolagets övriga verksamhet.

Avsikten är att projektbolaget ska omfattas av kommunikationsministeriets ägarstyrning.

Det slutliga beslutet fattas av riksdagen

Det är dock riksdagen som beslutar om statens finansieringsandel och om användningen av anslaget för kapitalisering av projektbolaget. 

Förhandlingsresultatet och delägaravtalen ska också i ett senare skede tas upp till en särskild behandling i finanspolitiska ministerutskottet.

Riktlinjen för projektbolaget i östlig riktning utesluter inte att andra trafikförbindelser i östlig riktning utvecklas i framtiden. Ministerutskottet är medvetet om behovet av att utveckla tillgängligheten i östra Nyland och Sydöstra Finland samt förutsättningarna för industrins transporter. Kommunikationsministeriet gör en utredning om utvecklingen av näringslivets transporter i östra Nyland och Sydöstra Finland och om stärkandet av näringslivets konkurrenskraft.
 

Ytterligare information: kommunikationsminister Timo Harakka, för förfrågningar om intervjuer: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187

Länkar