Hoppa till innehåll

Finanspolitiska ministerutskottet förordar omvandlingen av Landskapens lokalcentral till ett nationellt kompetenscentrum för lokal- och fastighetsförvaltning

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.10.2021 11.06
Pressmeddelande 583/2021

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 12 oktober 2021 att Landskapens lokalcentral Ab, som styrs av finansministeriet, ska omvandlas till ett kompetenscentrum för välfärdsområdenas lokal- och fastighetsförvaltning. Kompetenscentrumet har till uppgift att upprätthålla välfärdsområdenas gemensamma lokaldatasystem och tjänster i anslutning till det.

Bildandet av ett kompetenscentrum för välfärdsområdena finns föreskrivet i lag. Ägandet av det nya kompetenscentrumet överförs till välfärdsområdena vid ingången av 2023.  

Statens ägarandel i bolaget preciseras vid den fortsatta beredningen. Välfärdsområdena hörs i samband med överföringen av ägandet och vid deltagandet i beredningen av inrättandet av välfärdsområden. 

Kompetenscentrumet för lokal- och fastighetsförvaltning deltar i beredningen av inrättandet av välfärdsområden. Dessutom kommer kompetenscentrumet att uppdatera sin strategi samt utveckla sina tjänster och prissättningen av dem.

Kompetenscentrumet för lokal- och fastighetsförvaltning upprätthåller välfärdsområdenas gemensamma lokaldatasystem och tjänster i anslutning till det

Det gemensamma lokaldatasystemet garanterar uppdaterade jämförelseuppgifter om välfärdsområdenas lokaler och möjliggör vid behov enhetlig hyresbestämning. Lokaldatasystemet innehåller fastighetsspecifika uppgifter om de lokaler som välfärdsområdet förfogar över samt om lokalernas omfattning och skick. Uppgifterna spelar en viktig roll vid utarbetandet av välfärdsområdenas och samarbetsområdenas investeringsplaner. Kommunernas lokaluppgifter varierar stort sinsemellan och de finns i olika informationskällor. Balansvärdet för kommunernas fastigheter är ca 35 miljarder euro, och för sjukvårdsdistriktens del kommer investeringsprojekt på uppskattningsvis 5 miljarder euro att bli färdiga under de kommande tio åren.

Kompetenscentrumet är skyldigt att årligen lämna välfärdsområdena och statsrådet en redogörelse för de investeringsbeslut som välfärdsområdena fattat i fråga om lokalerna samt för beslutens inverkan på välfärdsområdets ekonomi. 

Statsminister sanna Marins regering har berett en reform av social- och hälsovården och räddningsväsendet, där man inrättar självstyrande välfärdsområden för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster. Ägandet eller besittningen av fastigheter eller lokaler centraliseras inte på det sätt som planerats i reformen av social- och hälsovårdstjänsterna under den föregående regeringsperioden. Den ursprungliga uppgiften för landskapens lokalcentral skulle ha varit förvaltning av fastigheter, ägande och underhåll av landskapens lokaler samt produktion av tjänster i anslutning till dessa.

Mer information: Valtteri Aaltonen, specialmedarbetare, finansministeriet, tfn 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)gov.fi, Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi, och Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 081, pauliina.pekonen(at)gov.fi