Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Marin redogjorde för regeringens hybridstrategi vid fredagens informationsmöte, även modeller och indikatorer presenterades

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.5.2020 12.09
Nyhet 338/2020

Temat för regeringens översikt över coronavirusläget fredagen den 15 maj var regeringens hybridstrategi och modeller och indikatorer beträffande coronaviruset.

Statsminister Sanna Marin redogjorde för regeringens hybridstrategi, och strategidirektören vid social- och hälsovårdsministeriet Liisa-Maria Voipio-Pulkki och överläkaren vid Institutet för hälsa och välfärd Taneli Puumalainen berättade om de indikatorer och prognoser som används vid bedömningen av coronavirusläget.

Statsrådet utfärdade vid sitt allmänna sammanträde den 6 maj ett principbeslut som beskriver regeringens hybridstrategi för bekämpning av coronavirusepidemin. I principbeslutet beskrivs också hur de införda restriktionerna ska avvecklas gradvis och kontrollerat.

Statsminister Marin betonade i sitt anförande att regeringens hybridstrategi inte är en antingen eller-strategi, utan en både och-strategi. Syftet med strategin är att övergå från omfattande samhälleliga restriktioner till verksamhetsmodellen testa, spåra, isolera och behandla. Vissa restriktioner gäller dock fortfarande och det följs noggrant hur avvecklingen av dem påverkar epidemins framfart.

”Vi har valt den här strategin eftersom restriktionerna har många negativa konsekvenser för individerna och samhället. Konsekvenserna är både ekonomiska och mänskliga. Att upprätthålla omfattande restriktioner är inte hållbart, och ju längre de är i bruk, desto negativare konsekvenser får de”, sade statsministern.

”Samtidigt vill vi dock inte att viruset ska börja spridas okontrollerat i samhället. Även det skulle ha ett högt mänskligt och ekonomiskt pris. Därför avvecklar vi restriktionerna gradvis och följer noggrant hur epidemin utvecklas”, tillade statsministern.

Statsministern konstaterade att vi går en balansgång i en allvarlig situation som kan bli långvarig. ”Det är fråga om en global pandemi, och det är fortfarande mycket som vi helt enkelt inte vet.”

Vad är regeringens målsättning?

Regeringen har som mål att förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt dem som tillhör riskgrupper. ”Våra mål har hela tiden varit desamma, och genom våra åtgärder vill vi säkerställa att de nås”, betonade statsministern.

”Målet att förhindra spridningen av viruset betyder att vi inte vill att viruset sprids. Vi vill inte att människor ska utsättas för viruset och den sjukdom som det orsakar – en sjukdom som är mycket allvarlig för en del av de insjuknade. Därför har vi infört hårda restriktioner redan i ett mycket tidigt skede av epidemin och därför gäller vissa restriktioner fortfarande.”

Statsministern konstaterade att vi har tyglat epidemins framfart genom att vidta åtgärder i rätt tid, och att vi hittills har lyckats parera en sjukdomstopp.

”Här får vi tacka alla invånare i Finland för att de har agerat ansvarsfullt. Också framöver måste var och en av oss ta ansvar för sin egen och sina medmänniskors hälsa.”

Tryggandet av hälso- och sjukvårdens bärkraft innebär att vi under alla omständigheter kan säkerställa att vårdkapaciteten är tillräcklig och att varje insjuknad person får den hjälp som behövs. Intensivvårdskapaciteten har utökats, och därigenom har också beredskapen för eventuella förändringar i sjukdomsläget förbättrats.

Vi vill skydda personer som tillhör olika riskgrupper mot sjukdomen, eftersom den kan vara mycket allvarlig och till och med dödlig för sådana personer.

”Det är inte fråga om att vi vill göra livet svårare för till exempel äldre. Vi är ändå skyldiga att berätta det vi vet om sjukdomen och sträva efter att förhindra allvarliga sjukdomsfall och onödiga dödsfall”, betonade statsministern.

”Därför har vi rekommenderat till exempel äldre att i mån av möjlighet undvika fysiska kontakter med andra människor. Samtidigt har vi betonat att var och en själv bedömer och överväger hur rekommendationen ska följas.”

”Om den äldre personligen upplever att det är viktigare att träffa sitt barnbarn än att skydda sin hälsa mot eventuell exponering för viruset, är det förstås möjligt att göra det. Det är ändå inte något som regeringen kan rekommendera i ljuset av den nuvarande informationen”, sade statsministern.

Det som inger särskild oro är att viruset ska spridas till vård- och omsorgsenheter, och det är därför tills vidare förbjudet att besöka dem. ”Vi försöker hitta lösningar som gör det möjligt med trygga sociala kontakter också för dem som bor i sådana enheter”, berättade statsministern.

Verksamhetsmodellen testa, spåra, isolera och behandla

Statsminister Marin konstaterade att testkapaciteten har höjts och kommer att höjas ytterligare. Likaså har resurserna för spårning utökats. På detta sätt förbereder man sig också inför en eventuell nästa våg av epidemin.

”För att verksamhetsmodellen ska fungera så bra som möjligt och för att de som exponerats för viruset ska kunna spåras så effektivt som möjligt behöver vi en mobilapplikation som också tas i bruk av så många människor som möjligt”, sade statsministern.

Beredningen av den lagstiftning som behövs för ändamålet pågår vid social- och hälsovårdsministeriet. Enligt nuvarande bedömning kan applikationen tas i bruk någon gång under sommaren.

”Vi behöver följa hybridstrategin tills man har fått epidemin under kontroll på global nivå. Eftersom det för närvarande råder stor osäkerhet kring coronaviruset, bör strategin vid behov uppdateras i samband med att nya forskningsdata blir tillgängliga”, sade statsministern.

”Vi lär oss hela tiden mer om viruset, men vi känner ännu inte exakt till hur det fungerar. Vi vet till exempel inte med säkerhet om viruset följer säsongsvariationen. Det är möjligt att epidemin avtar under sommaren och att en ny sjukdomsvåg inträder på hösten. Vi måste också vara beredda på det här.”

Hur verkningsfull hybridstrategin är i bekämpningen av coronavirusepidemin följs upp med hjälp av epidemiologiska, medicinska och operativa indikatorer. "Bara en indikator ger inte en helhetsbild, och därför följs epidemins utveckling och effekterna av åtgärderna upp med hjälp av flera indikatorer", betonade statsministern.

Statsministern sade att regeringen inte har satt upp som mål att nå ett visst R0-värde av två orsaker.

”För det första beskriver inte R0-värdet i sig situationen på ett heltäckande sätt, och det varierar dessutom från region till region. Sjukdomen bildar kluster och det är svårt att förutspå epidemins förlopp. För det andra kan uppställandet av ett bestämt värde, till exempel R1, leda till antagandet att regeringens åtgärder är bundna till detta värde. Så enkelt är det emellertid inte.”

Regeringen gör en heltäckande bedömning av effekterna och konsekvenserna av sina åtgärder. ”Vi bedömde till exempel de epidemiologiska konsekvenserna av restriktionerna, men också andra konsekvenser i anslutning till människors välfärd och ekonomi. Riktlinjerna för åtgärderna dras upp utifrån en helhetsbedömning, inte utifrån incidenstalet vid ett givet tillfälle.”

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube

Tillbaka till toppen