Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsministerns upplysning om spetsprojekt och reformer i riksdagen 7.10.2015

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.10.2015 14.20
Statsministerns upplysning

(med reservation för ändringar)

Statsminister Juha Sipilä
 

Ärade talman,

”Finland år 2025 är ett land som förnyar sig, som bryr sig och som är tryggt, där var och en av oss kan känna sig viktig. I vårt samhälle råder förtroende.”  Så fastställer vi i regeringsprogrammet visionen för Finlands framtid.

Regeringsprogrammet är ett strategiskt förändringsprogram. Programmets kärna utgörs av den vision för Finland 2025 som jag nyss nämnde. För att nå fram till visionen från nuläget har regeringen slagit fast målen och prioriteringarna för de följande tio åren, och därefter målen för denna regeringsperiod. Regeringsperiodens mål har fastställts till spetsprojekt, som drivs medvetet. För genomförande av spetsprojekten och reformerna har regeringen utarbetat en detaljerad handlingsplan, som vi i dag diskuterar.

Ärade talman,

Ändringen i verksamhetssätt är stor. Spetsprojekten är i huvudsak tväradministrativa och kräver ett intensivt kollegialt arbetssätt.   Syftet med spetsprojekten är att uppnå regeringsperiodens mål. Detta har inget att göra med kompensation av nedskärningar. Regeringen inledde sitt eget reformarbete från regeringsprogrammet och arbetsmetoderna. Finlands problem är av den storleken att regeringsarbetet måste vara mera målinriktat än tidigare. Strategiskt ledarskap tillämpas redan på nästan alla livsområden, och nu var det hög tid att införa det även i politiken. I regeringsprogrammet har man medvetet glömt gränserna inom förvaltningen. Vi kan bättre fokusera på de stora frågorna och sköta dem ordentligt. Antalet ministrar har minskat och regeringen arbetar som ett team.

Riksdagens diskussion med anledning av upplysningen om regeringens strategiska regeringsprogram fördes den 2 juni 2015.  Efter det har regeringen utarbetat planen för de offentliga finanserna för valperioden, budgetpropositionen för 2016 och den genomförandeplan som nu behandlas.

Med hjälp av sitt regeringsprogram för regeringen framåt nödvändiga reformer inom fem prioriterade områden: sysselsättning och konkurrenskraft, kompetens och utbildning, hälsa och välfärd, bioekonomi och ren teknik samt digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer. Dessutom genomför vi samhälleliga förbättringar, såsom pensionsreformen och social- och hälsovårdsreformen, gallrar i kommunernas uppgifter och skyldigheter samt reformerar region- och centralförvaltningen.

Vi satsar på spetsprojekt eftersom förändring också kräver investeringar. Nedskärningar i budgeten kompenseras inte genom spetsprojektfinansieringen. Med spetsprojekten drivs omfattande reformer, lagstiftningsmiljön görs smidigare, konkurrensen utökas och genombrott inom den digitala serviceaffärsverksamheten främjas. Regeringen gör en engångssatsning på en miljard euro på spetsprojekten, och har i planen för de offentliga finanserna angett hur finansieringen ska fördelas på de prioriterade områdena 2016–2018 enligt följande:

Sysselsättning och konkurrenskraft 170 miljoner euro
Kompetens och utbildning 300 miljoner euro
Välfärd och hälsa 130 miljoner euro
Bioekonomi och ren teknik 300 miljoner euro
Digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer, dvs. verksamhetssätt, 100 miljoner euro, vilket i praktiken används till digitalisering av offentliga tjänster.

Handlingsplanen genomförs inom ramen för denna finansiering, ramarna för statsfinanserna och den övriga planen för de offentliga finanserna. Nedan följer en beskrivning av innehållet i de sex strategiska spetsprojekten:

Genom spetsprojekten för sysselsättning och konkurrenskraft strävar man efter att få in Finland på en väg som leder till hållbar tillväxt. Genom spetsprojekten stöder vi företagen i deras olika skeden: produktutveckling, tillväxtfinansiering och exportsatsningar. Genom att avveckla onödiga normer förbättrar vi verksamhetsförutsättningarna för våra företag och lockar flera investeringar till landet. Vi genomför en reform av utkomstskyddet för arbetslösa och förbättrar förutsättningarna för lokala avtal genom lagstiftning.

Tillväxtföretagens finansieringsmöjligheter förbättras bland annat genom Finlands Industriinvesterings och TEKES nya instrument samt genom Finnveras program för överbryggningsfinansiering med cirka 600 miljoner euro. Dessutom kompletterar Europeiska fonden för strategiska investeringar, och ett möjligast effektivt utnyttjande av den, regeringens riktlinjer för att stärka tillväxtfinansieringen.

Den förra regeringens två senaste budgetar har överskridit den underskottsgräns på 3 procent som EU:s stabilitets- och tillväxtpakt tillåter. Detta har hindrat ihopsättandet av en stor statsstyrd fond. Ett mål för denna regering är att vi genom att utnyttja EU:s fond för strategiska investeringar och privata aktörer uppnår minst en total investering i miljardklass för finansieringen av företagens tillväxt.

Inom spetsprojektet kompetens och utbildning reformerar vi vår grundskola fram till 2020-talet genom ny pedagogik, nya lärandemiljöer och digitalt lärande i skolornas vardag. Varje grundskoleelev får en timme motion per dag. Inom ramen för reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet utökar vi lärandet på arbetsplatserna. Den nationella satsningen på forskning och innovationsverksamhet måste generera mera ny affärsverksamhet och tillväxt. För att påskynda detta tar vi i bruk nya finansieringsinstrument för forskningsinstitut och högskolor inom ramen för TEKES. När det gäller högskolestudier möjliggörs studier året om bättre än hittills. Vi påskyndar övergången från andra stadiet till högskolestudier.

Målet för spetsprojektet för främjande av välfärd och hälsa är mer kundorienterade, effektiva, kostnadseffektiva och samordnade tjänster än i nuläget. Till exempel uppdateras verksamhetsmodellerna för social- och hälsovårdstjänsterna och ökas digitaliseringen. Vi genomför ett basinkomstförsök, och möjligheterna till partiell arbetsförhet utökas. Barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett nationellt utvecklingsprogram. Vård och omsorg för äldre som bor hemma underlättas.

Inom spetsprojekten bioekonomi och ren teknik är vårt mål att slopa den kolsvarta energipolitiken och öka andelen förnybar energi till över 50 procent på 2020-talet. Vi säkerställer de nya bioraffinaderiernas tillgång till råmaterial.  Trä sätts i rörelse och vi främjar träbyggande genom att ändra bestämmelserna om träbyggande. Vi startar forsknings- och innovationsprojekt inom bioekonomi.

Inom vår cirkulära ekonomi gör vi ett genombrott; vi ökar återvinningen av näringsämnen och effektiviserar åtgärderna för att skydda Östersjön och vattendragen. Den finländska livsmedelsproduktionen görs lönsam till exempel genom avveckling av normer och förenklade tillstånds- och anmälningsförfaranden. Det administrativa arbetet för jordbrukare minskas. Handelsbalansen för livsmedel förbättras bland annat genom att det skapas förutsättningar för öppnande av nya exportkanaler.

Inom prioritetsområdet verksamhetssätt genomförs reformer enligt de genomgående temana i regeringsprogrammet.

Hela regeringen har till exempel målmedvetet förbundit sig att avveckla onödig reglering och byråkrati och skapa smidigare lagstiftning. Dessa frågor gäller alla förvaltningsområden.Vid beredningen av ny lagstiftning ska vi i fortsättningen i högre grad än tidigare sträva efter att hitta alternativ till reglering och noggrant bedöma effekterna av de olika alternativen.Dessutom främjas uppkomsten av tillväxtmiljöer för digital affärsverksamhet och i fråga om alla offentliga tjänster bereds principer för digitalisering redan hösten 2015. I enlighet med vad riksdagen föreslagit sedan länge inrättar regeringen en kommitté för konsekvensbedömning av författningar för att stödja lagberedningen vid ministerierna.

Genom reformerna genomför regeringen social- och hälsovårdsreformen, och i och med inrättandet av självstyrelseområden reformeras också region- och centralförvaltningen. Vi minskar kommunernas kostnader med en miljard euro genom att minska på deras uppgifter och skyldigheter. Inom projektet Framtidens kommun bestäms kommunernas roll och uppgifter samt deras förhållande till självstyrelseområdena utifrån en parlamentarisk beredning.  Den sammanlagda effekten av social- och hälsovårdsreformen och minskandet av kommunernas skyldigheter när det gäller att minska hållbarhetsunderskottet beräknas uppgå till ca 4 miljarder euro.

Ärade talman,

Genomförandet av det strategiska regeringsprogrammet innehåller rikligt med ändringar i gamla verksamhetssätt. De reformerar det finländska samhället och stärker de samhällsekonomiska tillväxtförutsättningarna.

För varje spetsprojekt har det utsetts en ansvarig minister och alla prioriterade områden har egna ministerarbetsgrupper. Regeringen säkerställer med hjälp av aktiv uppföljning och styrning vid sina strategisessioner att spetsprojekten genomförs. Strategisessionerna hålls i regel varannan vecka. Vid strategisessionerna följs det upp hur spetsprojekten framskrider. Dessutom följs spetsprojektens genomslag med hjälp av indikatorer.

Ärade talman,

Handlingsplanen är ett förändringsprogram som regeringen fullt ut förbinder sig att genomföra. Vi måste nu modigt förnya oss, och förnyelsen måste bli ett fortgående tillstånd och en ständigt rådande anda.

Vårt välfärdssamhälle förlitar sig alltför mycket på våra långivares goda vilja. Därför måste Finland fås in på en ny kurs, nu eller aldrig. Vi kan inte stå och vela tills förtroendet har förbrukats. Då styr förändringarna oss, och inte vi förändringarna. Vi måste utnyttja möjligheterna fördomsfritt. Den förnyare som finns inom oss alla ska uppmuntras att stiga fram. Det är bara att sätta i gång - friskt och hurtigt.

Juha Sipilä alueuudistus-arkisto norminpurku reformit regeringen sote-uudistus spetsprojekt
 
Tillbaka till toppen