Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen: Utkastet till proposition om massinvandring tar inte ställning till konsekvenserna av reformen för brottsbekämpningen och säkerheten.

Statsrådets kommunikationsavdelning
16.9.2021 9.03 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 16.19
Nyhet

Syftet med propositionsutkastet är att förbättra beredskapen för massinvandring. I propositionen föreslås det att den uppgift att planera beredskapen för massinvandring som för närvarande enligt lag ankommer på närings-, trafik- och miljöcentralerna överförs till Migrationsverket.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att nyttan av reformen bör behandlas mer ingående. Vid bedömningen bör man utnyttja uppgifterna om kostnaderna för den okontrollerade massinvandringen 2015.

Propositionen bör innehålla en bedömning av konsekvenserna av reformen för brottsbekämpningen och säkerheten. Det är ändamålsenligt att bedömningen läggs fram som en uppskattning av de samlade konsekvenserna av utkastet till proposition och av de två andra lagar som har samband med den.

I utkastet till proposition bör det ges åtminstone en riktgivande bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av reformen för kommunerna och för närings-, trafik- och miljöcentralerna, eftersom deras uppgifter kommer att ändras till följd av reformen.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till proposition bör innehålla en närmare redogörelse för och motivering till att det ursprungliga lagförslaget är indelat i tre separata lagförslag. Lösningen gör det svårare att få en uppfattning om konsekvenserna av reformen. En omsorgsfull bedömning av de samlade konsekvenserna av dessa tre lagar bör presenteras åtminstone i samband med de två lagar som avses föredras senare.  

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att utkastet till regeringens proposition till viss del följer anvisningen om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i enlighet med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Mer information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0295 160198
 

Tillbaka till toppen