Hoppa till innehåll

Regeringen godkände lagstiftningsplan för höst- och vårsessionen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 1.9.2023 14.46
Pressmeddelande 369/2023

Den 31 augusti 2023 godkände statsminister Petteri Orpos regering en plan över de regeringspropositioner som ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2023 samt motsvarande preliminära uppgifter för vårsessionen 2024.

Under höstsessionen har regeringen för avsikt att överlämna sammanlagt 121 regeringspropositioner, varav 49 hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och 19 är brådskande. I planen för vårsessionen 2024 har det preliminärt förts in 56 regeringspropositioner. I planen ingår även två redogörelser som statsrådet har för avsikt att lämna till riksdagen under våren. Uppgifterna kommer att preciseras innan vårsessionen inleds.

”Planen visar att arbetet för att genomföra regeringsprogrammet verkligen har kommit i gång vid ministerierna. För att man ska kunna upprätthålla välfärdssamhället krävs ambitiösa reformer för att främja sysselsättningen och påskynda tillväxten, och det är bra att åtgärder vidtas omedelbart”, konstaterade statsminister Orpo.

Lagstiftningsplanen stöder planeringen, ledningen och uppföljningen av lagberedningen, vilket främjar genomförandet av regeringsprogrammet. Planen är också ett viktigt verktyg för samordningen av tidsplanerna med riksdagen. Den beskriver det centrala innehållet i de regeringspropositioner som ska lämnas till riksdagen och ger en uppskattning av tidpunkten för föredragning i statsrådet. 

Målet är att planen ska vara så realistisk, korrekt och tillförlitlig som möjligt. Närmare information om enskilda projekt finns i statsrådets tjänst för projektinformation (projektportalen), som förvaltas av ministerierna. Ministerierna svarar för att hålla uppgifterna i projektportalen korrekta och uppdaterade och för att hålla kontakt med riksdagens utskottssekretariat.  

Lagstiftningsplanen har publicerats på statsrådets webbplats på adressen https://valtioneuvosto.fi/sv/lagstiftningsprogram. Efter att planen har godkänts kan endast nödvändiga ändringar göras i den. 

Avsikten är att följande lagstiftningsplan ska utarbetas för riksdagens vårsession och höstsession 2024. Som stöd för lagberedningsarbetet bereds dessutom ett lagstiftningsprogram som omfattar hela valperioden. Det ger en helhetsbild av regeringens lagstiftningsarbete på längre sikt. Planeringen av lagstiftningen nämns också i regeringsprogrammet.

Ytterligare information: Katri Manninen, statsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 16001