Hoppa till innehåll

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2024

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.8.2023 12.35 | Publicerad på svenska 28.8.2023 kl. 16.53
Pressmeddelande

Under statsrådets kanslis huvudtitel föreslås anslag på sammanlagt 261,2 miljoner euro. I budgetförslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter samt anslag för partifinansieringen.

Ökningen jämfört med budgeten för 2023 är 20,8 miljoner euro. Ökningen beror i huvudsak på projekt som grundar sig på regeringsprogrammet och anslagsöverföringar mellan ministerierna. 

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 172,9 miljoner euro, vilket innebär ett tillägg på 19,7 miljoner euro jämfört med 2023. Enligt förslaget ska 2,5 miljoner euro av detta tillägg användas för investeringar i dokumenthantering till följd av Finlands Natomedlemskap och för andra kostnader som föranleds av medlemskapet. Dessutom ska 2,3 miljoner euro användas till att inleda projektet för renovering av statsrådskvarteret. Det så kallade kvartersprojektet innebär renovering av Statsrådsborgen och statsrådskvarteret invid samt uppförande av en nybyggnad på Statsrådsborgens innergård.

Därtill föreslås det att 2,5 miljoner euro används för statsrådets gemensamma IKT-utgifter, såsom uppdateringar av serverkapaciteten, och 0,2 miljoner euro för kostnader för renovering av Ständerhuset. För genomförandet av cybersäkerhetsdirektivet och för andra nödvändiga informationssäkerhetstjänster föreslås 0,5 miljoner euro, för projektet för ibruktagande av molntjänster 1,7 miljoner euro och för förenhetligandet av statsrådets grundläggande informationsteknik 3,4 miljoner euro. För statsrådets gemensamma projekt föreslås ett anslag på 11 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet.

Statsrådets kansli föreslår ett tillägg på 3,7 miljoner euro för främjande av EU-rekryteringar och för finansiering av programmet för EU-assistenter, så att anslaget uppgår till 4,7 miljoner euro. Dessutom föreslås 1,4 miljoner euro för främjande av den sannings- och försoningsprocess som gäller samerna och en anslagsnivå på 2 miljoner euro för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot. Kompetenscentrets finansiering ökar med 0,2 miljoner euro jämfört med året innan på grund av det ökade antalet deltagande stater.

Anslagsnivån under momentet för löneutgifter för ministrar, statssekreterare och specialmedarbetare föreslås vara 15,2 miljoner euro. I anslaget ingår i fortsättningen också löneutgifter för sekreterare vid ministerstaberna. I enlighet med regeringsprogrammet föreslås det att alla sekreterare koncentreras till statsrådets kansli. 

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet ska läggas ned i enlighet med regeringsprogrammet. Besparingen till följd av den föreslagna nedläggningen uppgår till 7,8 miljoner euro jämfört med året innan. Dessutom föreslås det att anslagsnivån i fråga om partistöd sänks med 1,1 miljoner euro, det vill säga till 34,6 miljoner euro.

Regeringen behandlar nästa års budget och godkänner innehållet i budgetpropositionen vid sina budgetförhandlingar i september. Den egentliga budgetpropositionen lämnas till riksdagen senare på hösten.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Meri-Tuulia Pitkänen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 160 862, statsrådets kansli